Omorganisering av eierinteresser – opphevelse av aksjeklasser, fusjon og fisjon

Kildeartikkel.

En planlagt omorganisering av et konsern kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet og uten realisasjonsbeskatning. En vedtektsendring hvor aksjeklassene ble opphevet forut for omstruktureringen innebar ingen realisasjon, verken vurdert isolert eller vurdert opp mot omorganiseringen i sin helhet. Skattedirektoratet har avgitt følgende bindende forhåndsuttalelse i saken, jf. skatteforvaltningsloven § 6-1 jf. § 6-4.