Beregning av merverdiavgift ved innførsel av et verk

Kildeartikkel.

Skatteklagenemnda

  • Publisert: 31.10.2018
  • Avgitt: 29.05.2017

Saksnummer Alminnelig avdeling 02 NS 32/2017

Klagen gjelder beregning av merverdiavgift ved innførsel av et verk i 2016. Tollregion x kom til at varen ikke var å anse som et kunstverk i avgiftsrettslig forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 annet ledd og merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2. Det ble derfor beregnet merverdiavgift av hele beregningsgrunnlaget, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd.

Klagen tas ikke til følge.

Saksforholdet:

 

Tollregionen avslo søknad datert 17. januar 2016 (vedlegg 1) om refusjon av innbetalt merverdiavgift i vedtak av 25. februar 2016 (vedlegg 4). Avslaget ble påklaget den 16. november 2016 (vedlegg 5) på bakgrunn av at definisjonen av kunstverk ble endret i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 første ledd bokstav a. Klager viste også til Melgaard -saken.

Tollregionen fattet vedtak om å avvise saken den 23. november 2016 (vedlegg 6) da klagefristen var oversittet. Vedtaket om avvisning ble påklaget samme dag, den 23. november 2016 (vedlegg 7). Tollregionen oversendte klagen til Tolldirektoratet (vedlegg 8). Tolldirektoratet opphevet avvisningsvedtaket den 15. desember 2016 (vedlegg 9) da det ble ansett å foreligge særlige forhold som gjorde det rimelig å få klagen prøvd, jf. forvaltningsloven § 31.

Fra 1. januar 2017 ble forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgifter overført til Skatteetaten. I henhold til dette ble saken oversendt skattekontoret (vedlegg 10) den 7. februar 2017, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-13-5 tredje ledd.

Skattekontoret har ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge.

Skattekontorets redegjørelse til sekretariatet (vedlegg 11) innkom den 9. mars 2017.

Skatt x har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningsloven § 16-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

“Verket ble deklarert av A på vegne av mottaker, og i forbindelse med innførselen ble det beregnet 25 % merverdiavgift. Sendingen ble fortollet på innførselsdeklarasjon […], og det ble oppkrevd kr 7 358 i merverdiavgift. B søkte tollregionen om refusjon 17. januar 2016.

Framlagt faktura […] viste at forsendelsen omfattet et kunstverk, [“…”], laget av […]. På fakturaen ble verket beskrevet som [“…”]. I søknaden ble det opplyst at kunstverket er et trykk (giclée), men at kunstneren også har malt på trykket for å få fram visse effekter og gjøre det unikt.

Vurderingstemaet for tollregionen var om det aktuelle verket var å anse som et kunstverk etter merverdiavgiftsloven § 4-11 (2). For kunstverk etter denne bestemmelsen skal beregningsgrunnlaget settes til 20 prosent av beregningsgrunnlaget etter bestemmelsens første ledd. Hva som er å anse som kunstverk er nærmere definert i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2. På fortollingstidspunktet lød bestemmelsen:

            (1) Med kunstverk menes

a) malerier, tegninger mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.01
b) originale stikk, avtrykk mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.02
c) originale skulpturer mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.03
d) håndvevde tapisserier mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 58.05
e) kunstneriske fotografier.

Tollregionen fastslo innledningsvis i vedtaket at varen ikke kunne ansees å være en original skulptur, et håndvevd tapisseri eller et kunstnerisk fotografi. Vurderingen ble derfor om varen kunne sies å være maleri/tegning etter bokstav a eller et originalt stikk/avtrykk etter bokstav b.

Tollregionens vurdering etter bokstav a:

Inn under tolltariffens posisjon 97.01 faller: “Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører under posisjon 49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og liknende. Posisjonen er nærmere beskrevet i kommentarene til HS-nomenklaturen der det blant annet heter:

“Da disse arbeidene må være utført helt for hånd, er produkter som helt eller delvis er fremstilt på annen måte unntatt, for eksempel malerier, også på lerret, fremstilt på fotomekanisk måte; malerier utført for hånd på en skisse eller en tegning som er fremstilt ved vanlig gravering eller trykking; såkalte ”tro kopier” av malerier, fremstilt ved hjelp av et større eller mindre antall sjabloner, selv om disse kopier er signert av kunstneren selv.”

Tollregionen påpekte at kunstneren i dette tilfellet hadde benyttet en giclée og malt for hånd på denne. Det ferdige arbeidet var derfor ikke malt helt for hånd og kunne derfor ikke klassifiseres under posisjon 97.01.

Tollregionens vurdering etter bokstav b:

Inn under tolltariffens posisjon faller: “Originale stikk, avtrykk og litografier”. Posisjonen er nærmere beskrevet i kommentarene til HS-nomenklaturen der det blant annet heter:

“Denne posisjonen omfatter originale stikk, avtrykk og litografier (antikke eller moderne), dvs. avtrykk fremstilt direkte, i sort og hvitt eller i farger, fra én eller flere plater som er helt utført for hånd av kunstneren, uten hensyn til den teknikk eller de materialer som er brukt. Posisjonen omfatter ikke de som er fremstilt ved en mekanisk eller fotomekanisk prosess…”

Med bakgrunn i at det aktuelle verket ikke var framstilt direkte fra en plate utført for hånd av kunstneren, kom tollregionen til at det heller ikke kunne klassifiseres under tolltariffens posisjon 97.02.

Tollregionen kom etter dette til at verket ikke falt under merverdiavgiftslovgivningens kunstbegrep. Vilkårene for å sette ned beregningsgrunnlaget var derfor ikke oppfylte. Verket var etter tollregionens oppfatning korrekt klassifisert under tolltariffens varenummer 49.11.9190 som bilder, plansjer m.m.”

Utkast til innstilling ble sendt på innsyn 5. april 2017. Det er ikke innkommet tilsvar.

Skattepliktige anfører:

Skatt x har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

“Klager har vist til at saken hans igjen har blitt aktuell i kjølvannet av en lignende enkeltsak som førte til endring av regelverket. Det er vist til at bilder av kunstneren Melgaard ble utsatt for samme vurdering av avgiftsmyndighetene som i vår sak, men at finansministeren i etterkant endret merverdiavgiftsforskriften. Det er vist til at forskriften før endringen la til grunn en gammeldags oppfatning av hvordan man definerer kunst i tollsammenheng.

Klager viser til at begrepet kunst i forskriften nå er endret til den oppfatningen han hadde av begrepet på innførselstidspunktet. Han viser videre til at selve loven ikke er endret.

Klager har også vist til reglene om foreldelse av fordringer, men skattekontoret antar at denne anførselen er knyttet til tollregionens vedtak om oversittet klagefrist av 23. november 2016. Siden klagen nå er tatt til ny vurdering, legger vi til grunn at anførselen ikke lenger har betydning.”

Skattekontorets vurdering av klagen:

Skattekontoret anfører at ved innførsel av varer skal merverdiavgift beregnes etter de regler som gjelder på fortollingstidspunktet, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1.

Skattekontoret bemerker at den såkalte Melgaard saken som klager har vist til fikk bred omtale i media. Avgiftsmyndighetenes kunstbegrep ble ansett for å være utdatert og saken kulminerte i en endring av merverdiavgiftsforskriften.

Fremstillingen i media kan ha gitt inntrykk av at de omtalte Melgaard bildene kunne innføres avgiftsfritt ved at forskriftsendringen ble gitt tilbakevirkende kraft. Dette medfører ikke riktighet. Det fremgår i redegjørelsen fra Tolldirektoratet til tollregionen i e-post av 15. desember 2016 (vedlegg 9) at disse bildene kun var lagt på tollager. Bildene ble fortollet først etter at den nye forskriftsbestemmelsen hadde trådt i kraft.

Sekretariatets vurdering:

Konklusjon: Sekretariatet innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet som forbereder saker for Skatteklagenemnda slutter seg i det vesentlige til skattekontorets begrunnelse i redegjørelsen gjengitt over og innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Ved innførsel av varer skal beregningsgrunnlaget for merverdiavgift fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregningsgrunnlaget, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd. Det følger av bestemmelsens annet ledd at ved innførsel av kunstverk er beregningsgrunnlaget 20 prosent av beregningsgrunnlaget etter første ledd.

Hva som menes med kunstverk i avgiftsrettslig forstand er fastsatt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2.

Regelverket innebærer at det ved hver enkelt innførsel må foretas en konkret vurdering av den enkelt vares plassering i tolltariffen før regelen i annet ledd kommer til anvendelse. Bestemmelsen om lavere beregningsgrunnlag gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner som innfører kunst til Norge.

I forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) er det gjort følgende endring:

§ 1-3-2 første ledd bokstav a skal lyde:

a) Originale malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandede teknikker

Endringen av forskrift til merverdiavgiftsloven ble iverksatt av Finansdepartementet den 15. november 2016.

Det aktuelle verket ble innfortollet den 5. januar 2016 med ekspedisjons- og løpenummer […]

Det følger av merverdiagiftsloven § 22-1 første ledd, annet punktum at ved innførsel av varer skal merverdiavgiften beregnes utfra de regler som gjelder på fortollingstidspunktet.

Sekretariatet legger til grunn innførselsmerverdiavgift i dette tilfellet skal fastholdes.

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes slikt

v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 02

Medlemmene Bugge, Stenhamar og Sunde sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Det ble 29. mai 2017 fattet slikt

v e d t a k :

Klagen tas ikke til følge.