Utestående fordring kunne ikke anses som endelig tapt pga skyldnerens manglende betalingsevne. Ileggelse av tilleggsavgift.

Kildeartikkel.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift med kr 16 902, samt ileggelse av tilleggsavgift med 20 % av grunnlaget, kr 3 380, jf. lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 18-1(1) bokstav b, jf. merverdiavgiftsloven § § 4-7(1) og 21-3(1). Saken gjelder spørsmål om utestående fordring kan anses endelig tapt på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne slik at vilkårene for å redusere beregningsgrunnlaget for merverdiavgift er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven § 4-7(1) og forskrift til merverdiavgiftsloven § 4-7-1.