Justering av fradragsført merverdiavgift ved inntreden i fellesregistrering for utleielokaler som står tomme

Kildeartikkel.

Klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU). Spørsmål om A har plikt til å justere fradragsført inngående merverdiavgift for utleielokaler som står tomme dersom selskapet trer inn i en fellesregistrering, jf. lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) §§ 9-3, jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-3-2 (1) annet og tredje punktum. Klagen tas til følge.