Ny naturalytelse fra 2019: Skattepliktig rabatt (personalrabatt)

Kildeartikkel.

  • Oppdatert: 07.04.2019

Kort om skattepliktige rabatter (personalrabatter)

Oppgi skattepliktig personalrabatt på varer og tjenester fra arbeidsgiver som overstiger beløpsgrensen på 8 000 kroner per år. Også personalrabatter som ikke oppfyller vilkårene for å være skattefrie oppgis her.

Oppgi skattepliktige rabatter, bonuspoeng og andre ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere og andre tredjeparter.

Personalforsikringer

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Dette gjelder ikke for personalforsikringer, som skal verdsettes til arbeidsgivers kostpris.

Overgangsregel for persontransport

Personalrabatter på billetter mv. som kan benyttes til persontransporttjenester regnes ikke som skattepliktig inntekt selv om prisreduksjonen overstiger 8 000. Personalrabatt på persontransporttjenester som kan benyttes fra 1. juli 2020 omfattes av beløpsgrensen på 8 000.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelse Naturalytelse, skattepliktig personalrabatt
Trekkplikt ja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja/nei
Skatte- og avgiftsregel Hvis aktuelt
Tilleggsinformasjon  
Opptjeningsland landkode hvis opptjent i utlandet

Beløp

Oppgi skattepliktig fordel.

Type lønn eller ytelse

Oppgi “naturalytelse” og “skattepliktig personalrabatt”.

Trekkpliktig

Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig.

Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk.

For naturalytelser skal du gjennomføre forskuddstrekket i de kontante ytelsene så langt de rekker. Er det ikke dekning for samlet forskuddstrekk i de kontante ytelsene, skal du gi beskjed til skattekontoret.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

  • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
  • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Skatte og avgiftsregel

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, skal du bruke skatte- og avgiftsregel(ene):

Skatte- og avgiftsregelen gjelder:

  • sjøfolk som har krav på eget fradrag (sjømannsfradrag) i lønn og andre ytelser,
  • når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart.

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene skal du markere lønn og andre ytelser med «særskilt fradrag for sjøfolk». 

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon, kan du bruke skatte- og avgiftsregel:

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon (skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd), kan du markere lønnen eller ytelsen med “skattefri organisasjon”.

Hvis du gjør dette behøver du ikke vurdere om inntektsmottakeren kommer til å passere grensen for opplysningsplikten på 10 000 kroner i løpet av året. Markeringen må da brukes fra første krone og for utbetalinger hele året.

Hvis ytelsen er opptjent i utlandet:

Skatte- og avgiftsregelen gjelder:

  • sjøfolk som har krav på eget fradrag (sjømannsfradrag) i lønn og andre ytelser,
  • når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart.

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene skal du markere lønn og andre ytelser med «særskilt fradrag for sjøfolk». 

Tilleggsinformasjon

  • Opptjeningsland
    Hvis ytelsen er opptjent i utlandet, oppgi landkode for opptjeningsland.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Når skal du rapportere

Oppgi skattepliktig fordel den kalendermåneden den er gitt.

Hvis det er ytelser fra arbeidsgivers forretningspartnere eller tredjeparter kan rapporteringen utsettes inntil to kalendermåneder, hvis det er nødvendig for å innhente informasjon som har betydning for verdsettelsen av fordelen.

Rette feil

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å beregne dagpenger og kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd.

Skatteetaten bruker opplysninger om fri bil til å forhåndsutfylle skattemeldingen og til kontroll.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Aktuelt regelverk