Tips (drikkepenger)

Kildeartikkel.

  • Oppdatert: 21.12.2018

Kort om tips

Oppgi tips som den ansatte mottar fra arbeidsgiveren, og tips som er mottatt direkte fra kunder. Det har ingen betydning hvordan tips utbetales eller gjøres opp, eller hvordan den ansatte avlønnes. Arbeidsgiver må holde oversikt over hvor mye tips som tilfaller de ansatte og fordelingen dem imellom.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Beløp x kroner
Type lønn eller ytelse kontantytelse, tips
Trekkplikt ja
Grunnlag for arbeidsgiveravgift ja/nei
Skatte- og avgiftsregel Hvis aktuelt
Tilleggsinformasjon  
Opptjeningsland landkode hvis opptjent i utlandet

Beløp

Oppgi bruttobeløpet.

Type lønn eller ytelse

Oppgi “kontantytelse” og “tips”.

Trekkpliktig

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av denne ytelsen.

Unntak:
Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

  • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
  • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

Skatte- og avgiftsregel

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene, skal du bruke skatte- og avgiftsregel(ene):

Skatte- og avgiftsregelen gjelder:

  • sjøfolk som har krav på eget fradrag (sjømannsfradrag) i lønn og andre ytelser,
  • når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart.

Hvis inntektsmottakeren oppfyller vilkårene skal du markere lønn og andre ytelser med «særskilt fradrag for sjøfolk». 

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon, kan du bruke skatte- og avgiftsregel:

Hvis du sender a-melding for en skattefri organisasjon (skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd), kan du markere lønnen eller ytelsen med “skattefri organisasjon”.

Hvis du gjør dette behøver du ikke vurdere om inntektsmottakeren kommer til å passere grensen for opplysningsplikten på 10 000 kroner i løpet av året. Markeringen må da brukes fra første krone og for utbetalinger hele året.

Tilleggsinformasjon

  • Opptjeningsland
    Hvis ytelsen er opptjent i utlandet, oppgi landkode for opptjeningsland.

Opptjeningsperiode (frivillig)

Når skal du rapportere

Oppgi ytelsen den kalendermåneden du har utbetalt beløpet.

Rette feil

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om lønn og andre ytelser til å beregne av dagpenger og for å kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd.

Skatteetaten bruker opplysninger om lønn og andre for å fastsette inntekt. Beløpet summeres med andre ytelser og overføres til skattemeldingen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.

Aktuelt regelverk