Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

Kildeartikkel.

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift for 2. – 4. termin 2016, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4, jf. skatteforvaltningsforskriften § 9-4-2. Omtvistet beløp er kr 329 326. Spørsmålet i saken er om det foreligger «særlige forhold» som tilsier at skattepliktige er unntatt fra kravet om retting overfor kjøper. Klagen tas ikke til følge.