Etterberegning av utgående merverdiavgift ved utførsel av varer. Tilleggsskatt

Kildeartikkel.

Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift på grunnlag av salg fakturert avgiftsfritt etter eksportfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-21 uten at det kan fremlegges dokumentasjon i tråd med kravene i merverdiavgiftsforskriften § 6-21-1. Det er også ilagt 20 % tilleggsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 (1). Omtvistet beløp er utgående merverdiavgift med kr 284 137 og tilleggsskatt med kr 56 827. Etterberegning er foretatt fordi det er vurdert å ikke foreligge tilfredsstillende dokumentasjon på at den anførte utførselen i månedene desember 2016 og mars/april 2017 gjaldt den innberettede omsetningen i 6. termin 2016. Klagen tas ikke til følge.