Flypassasjeravgift – differensiert avgift fra 1. april 2019

Kildeartikkel.

Rundskriv

 • Publisert: 01.04.2019

Flypassasjeravgiften legges om med virkning fra 1. april 2019. Avgiften får to satser avhengig av sluttdestinasjon: en lav sats for reiser med sluttdestinasjon i Europa, og en høy sats for reiser til andre sluttdestinasjoner.

I Prop. 1 LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019 punkt 13.18 foreslår regjeringen å legge om fly­passasjeravgiften slik at den får to satser avhengig av avstand. Forslaget er vedtatt av Stortinget, og Finansdepartementet har fastsatt bestemmelser om gjennomføring av endringen i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Flyginger til sluttdestinasjoner i følgende land får lav sats (kr 75 per passasjer):

 • Albania
 • Andorra
 • Belgia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Bulgaria
 • Danmark, med unntak av Grønland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike, med unntak av oversjøiske departementer, territorier og samfunn
 • Hellas
 • Hviterussland
 • Irland
 • Island
 • Italia
 • Kosovo
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Nederland
 • Nord-Makedonia
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Russland vest for Uralfjellene
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ukraina
 • Ungarn
 • Vatikanstaten
 • Østerrike

Flyginger med sluttdestinasjon i øvrige land får høy sats (kr 200 per passasjer).

For land som står opplistet omfattes også tilhørende geografisk adskilte områder, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Dette innebærer for eksempel at flyginger til Gibraltar (Storbritannia), Sicilia (Italia), Mallorca og Kanariøyene (Spania) og Madeira og Azorene (Portugal) omfattes av lav sats. Frankrikes oversjøiske områder omfattes derimot av den høye satsen.

Begrepet “sluttdestinasjon” er definert i særavgiftsforskriften § 3-22-1 nytt femte ledd. Med “sluttdestinasjon” menes den destinasjonen der reisen, i henhold til billett eller annet reise­dokument, er planlagt å ende, uavhengig av hvor mange delflyginger reisen består av.

Når det gjelder fritaket for transfer- og transittflyginger, er gjeldende rett at den første flygingen i en transitt- eller transferreise er avgiftspliktig – forutsatt at avgangslufthavnen er norsk – mens alle på­følgende flyginger er fritatt for avgift. Dette fremgår av forskriften § 3-22-5 annet ledd. Denne regelen videreføres. Omlegging av avgiften medfører imidlertid at satsen for den første flygingen vil avhenge av reisens slutt­destinasjon. Dette er presisert i § 3-22-5 annet ledd. For transitt- og transfer­reiser med sluttdestinasjon i Europa vil den første delreisen få lav sats, etter­som slutt­destinasjonen er i Europa. Dersom sluttdestinasjonen i en transfer- eller transittreise deri­mot ligger utenfor Europa, skal det betales høy sats selv om den første delreisen skjer til en luft­havn i Europa.

Avgiften skal innrapporteres til Skatteetaten på samme måte som tidligere, med følgende koder (avgiftstyper og avgiftsgrupper):

Type

Gruppe

Avgiftsomfang

Enhet

Sats/kr

FL

100

Flyging fra norsk lufthavn til annen norsk lufthavn

Passasjer

75

FL

300

Flyging fra norsk lufthavn til utenlandsk lufthavn i Europa

Passasjer

75

FL

400

Flyging fra norsk lufthavn til øvrige utenlandske lufthavner

Passasjer

200

Aktuelle lenker