Etterberegning av inngående merverdiavgift ved anskaffelse av to snøscootere når skattepliktige allerede er i besittelse av en snøscooter. Tilleggsskatt.

Kildeartikkel.

Saken gjelder spørsmål om vilkårene for å tilbakeføre inngående merverdiavgift er tilstede, jf. merverdiavgiftsloven § 8-4, jf. merverdiavgiftsforskriften § 1-3-1 annet ledd. Saken reiser også spørsmål om det er grunnlag for ileggelse av tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd. Omtvistet beløp er kr 49 959, hvorav tilleggsskatt utgjør kr 8 326.   Klagen tas ikke til følge.