Om forståelsen av begrepet “mineralogiske prosesser” i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter § 5 første ledd bokstav a og vedtak om avgift på elektrisk kraft § 2 bokstav g og særavgiftsforskriften § 3-6-8 og § 3-12-13

Kildeartikkel.

Uttalelsen gjelder forståelsen av begrepet “mineralogiske prosesser”, og hva som omfattes av fritaket.