Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift på grunn av manglende dokumentasjon.

Kildeartikkel.

Skatteklagenemnda

  • Publisert: 14.05.2019
  • Avgitt: 03.02.2019

Saksnummer Alminnelig avdeling 01 NS 5/2019

Saken gjelder etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift med kr 70 000, med grunnlag i at det ikke er fremlagt dokumentasjon for fradragsføringen, jf. merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 15-10 første ledd.

Saken reiser spørsmål om det er grunnlag for å sette ned det etterberegnede beløpet fordi virksomheten er lagt ned og det hevdes at etterberegningen, på grunn av beløpets størrelse, vil få store konsekvenser for skattepliktige.

Omtvistet beløp er kr 70 000.

Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger: merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 15-10 første ledd

Saken gjelder

Saken gjelder etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift med kr 70 000, med grunnlag i at det ikke er fremlagt dokumentasjon for fradragsføringen, jf. merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 15-10 første ledd.

Saken reiser spørsmål om det er grunnlag for å sette ned det etterberegnede beløpet fordi virksomheten er lagt ned og det hevdes at etterberegningen, på grunn av beløpets størrelse, vil få store konsekvenser for skattepliktige.

Omtvistet beløp er kr 70 000.

Saksforholdet
Skatt x har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

“Enkeltpersonsforetaket A var registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 6. termin 2015 til og med 3. termin 2017.

Skattekontoret varslet ved brev av 30.05.2017 om avgrenset kontroll om mva-meldingene for 1. og 2. termin 2017. Det ble bedt om at regnskapsmateriale, herunder blant annet bilag, kontospesifikasjon og bokføringsspesifikasjon ble oversendt skattekontoret.

I brev av 19.06.2017 ble det gitt ny frist for oversendelse av etterspurt regnskapsmateriale. Skattekontoret varslet samtidig om endring av merverdiavgift dersom det etterspurte ikke ble mottatt innen fristen. Det ble varslet om nekting av fradrag for inngående merverdiavgift med kr 40 000 for 1. termin 2017 og kr 70 000 for 2. termin 2017, til sammen kr 110 000.

Skattekontoret fattet 05.07.2017 vedtak om tilbakeføring av inngående merverdiavgift med samlet kr 110 000 på bakgrunn at det ikke var mottatt etterspurt regnskapsdokumentasjon knyttet til dette beløpet. Det ble vist til at det fremgår av mval. § 15-10 første ledd at inngående merverdiavgift skal være dokumentert med bilag.

Virksomheten ved B har påklaget vedtaket i brev mottatt skattekontoret 21.07.2017.”

Sekretariatet mottok klagen, sammen med skattekontorets redegjørelse og sakens øvrige dokumenter, den 4. oktober 2017. Sekretariatets utkast til innstilling har vært på innsyn hos skattepliktige. Det har ikke kommet merknader til innstillingen.

Skattepliktiges anførsler
Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

“Skattepliktig oppgir at han er enig i etterberegningen knyttet til 1. termin 2017, men påklager etterberegningen knyttet til 2. termin 2017. Vedlagt klagen fulgte kopi av skattekontorets vedtak av 12.07.2017 om sletting i Merverdiavgiftsregisteret og skattekontorets brev av 05.07.2017 vedrørende fastsatt merverdiavgift for 2. termin 2017.

Skattepliktig anfører at fastsettelsen ikke er rimelig når virksomheten er lagt ned. Det vises til at beløpene er enorme og får store konsekvenser for han. Skattepliktig oppgir at det ikke er fastsettelsen han påklager, men beløpet. Han ber om at beløpet settes til kr 0 eller kr 5 000, istedenfor kr 70 000.

Skattekontoret kontaktet virksomheten i brev av 17.08.2017 og ba om at virksomheten sender inn dokumentasjon som var etterspurt under kontrollen. Det ble gitt en ny frist, og vist til at vedtak av 05.07.2017 ville bli fastholdt dersom dokumentasjonen [ikke] blir innsendt innen denne fristen.”

Skattekontorets vurderinger
Skattekontoret har vurdert klagen slik:

Klagefrist

Skattekontorets vedtak er datert 05.07.2017, og klage fra virksomheten er mottatt 21.07.2017. Klagen er etter dette rettidig fremsatt, og saken oversendes herved til Skatteklagenemnda for videre behandling, jf. skatteforvaltningsloven § 13-3 andre ledd.

Etterberegning av inngående merverdiavgift:
Etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 8-1 har et avgiftssubjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i den registrerte virksomheten. Det er en forutsetning for fradragsrett at den inngående merverdiavgiften kan dokumenteres med bilag, jf. mval. § 15-10 første ledd og bokføringsforskriftens regler i kapittel 5 om kravene til salgsdokumentets innhold.

Skattepliktige har ført opp kr 70 000 i inngående merverdiavgift i skattemeldingen for 2. termin 2017. Det er ikke levert inn dokumentasjon på hvilke kostnader beløpet knytter seg til, og det er heller ikke gitt noen forklaring knyttet til beløpet. Skattepliktige er også etter at klagen er mottatt blitt oppfordret til å sende inn de aktuelle bilag og regnskapsmateriell, jf. brev av 17.08.2017. Skattekontoret har på denne bakgrunn ikke mulighet til å vurdere om det foreligger fradragsrett for den inngående merverdiavgiften som det er krevd fradrag for. Det bemerkes videre at det forhold at virksomheten nå er lagt ned ikke får betydning i forhold til de krav som stilles til dokumentasjon av fradragsført inngående avgift.

På bakgrunn av ovennevnte fastholdes skattekontorets vedtak av 05.07.2017 om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift med kr 70 000.”

Sekretariatets vurderinger

Formelle forhold og konklusjon
Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd. Klagen er rettidig, og saken tas under behandling etter skatteforvaltningsloven § 13-4.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Sekretariatet slutter seg i det vesentligste til den begrunnelse som fremgår av skattekontorets redegjørelse gjengitt ovenfor, og vil i tillegg bemerke følgende:

Etterberegning av merverdiavgift
Skattekontoret har i denne saken etterberegnet kr 70 000,- i inngående merverdiavgift med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 12-1, fordi skattepliktige ikke har fremlagt dokumentasjon for den fradragsførte merverdiavgiften i tråd med merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd. Av denne bestemmelsen fremgår det at “[I]nngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget.”.

Sekretariatet legger til grunn at skattepliktige ikke bestrider grunnlaget for fastsettelsen. Spørsmålet i saken er om den etterberegnede merverdiavgiften skal settes til et lavere beløp enn kr 70 000, fordi det etterberegnede beløp må anses for høyt sett hen til at virksomheten har opphørt og konsekvensene som etterberegningen medfører for skattepliktige.

I dette tilfellet finner sekretariatet at det er klart at kravene til dokumentasjon av inngående merverdiavgift ikke er oppfylt. Vi påpeker at skattepliktige, til tross for gjentatte oppfordringer, ikke har kommet med dokumentasjon, ei heller gitt noen forklaring på det fradragsførte beløpet. Sekretariatet bemerker at reglene om krav til dokumentasjon er generelle, og må håndheves konsekvent. Loven åpner ikke for at det i en etterberegningssituasjon gjøres unntak fra dokumentasjonskravene ut fra en vurdering av rimeligheten av det fastsatte beløp. Sekretariatet bemerker for øvrig at selve det forhold at virksomheten er opphørt og slettet fra Merverdiavgiftsregisteret etter at etterberegning er foretatt, ikke endrer på de plikter som skattepliktige har pådratt seg mens virksomheten ble drevet.

Dersom skattepliktige vil ha vanskeligheter med å betale inn det fastsatte kravet, vil det være mulig å søke skattekontoret om betalingsutsettelse og/eller betalingsnedsettelse etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 15.

Sekretariatet legger etter dette til grunn at vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift ikke er oppfylt, og at det er riktig å foreta etterberegning med kr 70 000, jf. merverdiavgiftsloven §§ 8-1 jf. 15-10 første ledd.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 01

Medlemmene Bugge, Holst Ringen og Lyslid sluttet seg til sekretariatets innstilling.


Det ble 3. februar 2019 fattet slikt

                                                             v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.