Etterberegning av inngående merverdiavgift knyttet til formuriktige fakturaer. Tilleggsskatt ilagt med 20 %.

Kildeartikkel.

Saken gjelder spørsmål om tilbakeføring av inngående merverdiavgift som er fradragsført på grunnlag av tre fakturaer hvor kravene til legitimasjon etter merverdiavgiftsloven § 15-10 jf. bokføringsforskriften §§ 5-5-1 og 5-1-2 ikke er oppfylt. Fakturaene manglet selgers organisasjonsnummer eller bokstavene MVA i tilknytning til organisasjonsnummeret. Selger var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det er også spørsmål om det er grunnlag for å ilegge 20 % tilleggsskatt etter skatteforvaltningsloven § 14-3, herunder om det foreligger unnskyldelige forhold. Omtvistet beløp er totalt kr 269 400, hvorav etterberegnet avgift utgjør kr 225 678 og ilagt tilleggsskatt utgjør kr 44 900.   Klagen tas ikke til følge.