Rapportering av mottatt statsstøtte – rederibeskattede selskap

Kildeartikkel.

EFTAs overvåkningsorgans (ESA) godkjente i vedtak av 14. desember 2017 (214/17/COL) den norske rederiskatteordningen som tillatt statsstøtte for en ny periode på 10 år (2018–2027). Forut for vedtaket hadde ESA i to avgjørelser forlenget den forrige godkjenningen for inntektsåret 2017 (201/16/COL og 109/17/COL). Vedtakene forutsetter at den offentlige støtten publiseres i Register for offentlig støtte for å være lovlig. Registeret for offentlig støtte er et nasjonalt register for offentlige støttetildelinger som faller inn under EØS-avtalen, og foretak som mottar støtte i form av skatte- og/eller avgiftsreduksjon må rapportere dette til Skatteetaten som deretter offentliggjør dette i registeret.