Etterberegning av utgående merverdiavgift ved utførsel av varer. Tilleggsavgift

Kildeartikkel.

Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift for perioden 2007-2014, på grunnlag av salg fakturert avgiftsfritt etter eksportfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-21 uten at det kan fremlegges dokumentasjon i tråd med kravene i merverdiavgiftsforskriften § 6-21-1. Det er også ilagt 20 % tilleggsavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. De aktuelle salgene har skjedd til […] og […]. Saken reiser særlig spørsmål om hvilken betydning det skal ha for avgiftsbehandlingen at skattepliktige har handlet i tillit til offentlig myndighet, og om det er grunnlag for å lempe på dokumentasjonskravene når utførselen av varer har skjedd av eller under tilsyn av norske myndigheter. Omtvistet beløp er totalt kr 20 150 177, hvorav etterberegnet utgående merverdiavgift utgjør kr 16 791 814 og ilagt tilleggsavgift utgjør kr 3 358 363. Klagen tas ikke til følge.