Omklassifisering av aksjonærlån til utbytte. Tilleggsskatt.

Kildeartikkel.

Saken gjelder omklassifisering av aksjonærlån til utbytte, jf. skatteloven §§ 10-10 – 10-12. Omtvistet beløp er kr 93 951. Det er ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt. Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling 09. Voteringen resulterte i dissens og klagen tas opp til avgjørelse i stor avdeling, jf. skatteforvaltningsforskriften § 2-8-10.   Klagen tas delvis til følge.