Lovfesting av omgåelsesregelen

Kildeartikkel.

Regjeringen fremmet den 10. april 2019 Prop. 98 L (2018-2019) med forslag til lovfesting av omgåelsesregelen. Se omtale av forslaget i vår artikkel 10. april 2019. Det foreslås at omgåelsesregelen tas inn i skatteloven som ny § 13-2.

Finanskomiteen har satt en foreløpig frist for å avgi innstilling den 22. oktober 2019. Deretter skal forslaget behandles i Stortinget. Det tas sikte på at lovregelen skal tre i kraft fra og med 2020.

En av endringene som foreslås i den nye lovfestede regelen er at det som utgangspunkt ikke skal tale i skattyters favør at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeider uten at dette er fulgt opp med en særlig omgåelsesregel.

ConocoPhilips III/Tangen 7- dommen, Rt. 2014 s 227

Dommen i Rt. 2014 gjaldt et selskap som inngikk avtale om salg av en større eiendom. Etter at salgsavtalen ble inngått, men før salget ble gjennomført, valgte selger å gjennomføre en skattefri fisjon slik at eiendommen ble solgt som et skattefritt salg av aksjer i fritaksmetoden.

I dommen la Høyesterett bl.a. vekt på at mulighetene for slike tilpasninger var omtalt i lovforarbeidene uten at departementet hadde foreslått en særskilt gjennomskjæringsregel for å avskjære dette. Da må skattemyndighetene og domstolene være varsomme med å anvende gjennomskjæring, mente Høyesterett og dømte i favør av skattyter.

Finanskomiteen ber om avklaring

I brev 13. juni ba finanskomiteen departementet om å avklare om lovfesting av omgåelsesregelen vil kunne medføre endring av rettstilstanden for transaksjoner som omhandlet i Rt. 2014. s 227. Bakgrunnen er en rekke innspill komiteen hadde fått om nettopp dette.

Departementets svar

I sitt svar til finanskomiteen den 24. juni skriver departementet at det kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen. Dersom finanskomiteen ønsker å presisere at den etablerte rettstilstanden opprettholdes, kan dette eventuelt klargjøres gjennom en komitemerknad. Det er da viktig at dette blir gjort på en måte som ikke skaper uklarhet om de mer generelle prinsippene som foreslås i proposisjonen, skriver departementet.

Utkast til komitemerknad

Departementet foreslår at finanskomiteen kan gi en komitemerknad med følgende ordlyd:

«Komiteen viser til departementets omtale av Høyesteretts dom i Rt. 2014 s. 227 (ConocoPhillips III). Slik dommen er trukket inn i de generelle drøftelsene i proposisjonen, kan det oppstå tvil om den rettstilstanden som er etablert for denne sakstypen gjennom nevnte dom, vil bli endret ved lovfesting av omgåelsesregelen. Den praksis som gjennom dommen er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter komiteens vurdering ikke sterke grunner for å endre. Komiteen legger til grunn at rettstilstanden for denne typen transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse § 13-2 i skatteloven.

Komiteen vil imidlertid understreke at en videreføring av praksis for denne typen transaksjoner, skyldes en mer spesifikk vurdering av disse tilfellene.

At praksis videreføres for denne typen transaksjoner, skal ikke legge føringer på forståelsen av lovforslaget i andre sammenhenger. Dette er ikke er ment å endre de generelle vurderingene når det gjelder betydningen av at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene (jf. punkt 7.4.6 i proposisjonen), at regler som er brukt som virkemiddel er anvendt i samsvar med sitt formål (jf. punkt 7.4.2 i proposisjonen) og de generelle betraktningene omkring betydningen av om omgåelsesregelen kan lede til konsistente løsninger (jf. punkt 7.4.10 i proposisjonen). På disse punktene slutter komiteen seg til departementets vurderinger og forslag.»