Avskrivningssats for seismikkskip benyttet i oljevirksomhet ved midlertidig opphold i norsk beskatningsområde

Kildeartikkel.

Saken gjelder hvilken avskrivningssats etter skatteloven (sktl.) § 14-62, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 14-62-2 (1) bokstavene d og e, A (heretter: selskapet), som er hjemmehørende utenfor EØS-området, skal benytte ved lineære avskrivninger av det seismiske fartøyet B. Omtvistet beløp er kr 6 658 584.     Klagen tas til følge. Alminnelig inntekt reduseres med kr 6 658 584 fra kr 9 213 408 til kr 2 554 824.