Korrekt fakturering og innberetning av omsetning

Kildeartikkel.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om fastsetting av omsetning med kr 28 360 770 og utgående merverdiavgift med kr 7 090 193, jf. lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) §§ 15-1, 15-9 og 15-10, forskrift 15. desember 2009 nr 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 15-10 og forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) § 8-1-2a. Saken gjelder videre gyldigheten av vedtak om ileggelse av tilleggsavgift med 60 % med kr 4 254 116, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Spørsmål om skattepliktige har fakturert og innberettet omsetningen sin i henhold til reglene som følger av merverdiavgiftsloven og bokføringsforskriften.