Rentebegrensningsregelen endres

Kildeartikkel.

Inntektsåret 2019 er første året med de nye rentebegresningsreglene, hvor både interne og eksterne renter kan begrenses. I Prop. 1 LS (2019 – 2020) Skatter, avgifter og toll 2020 foreslås det nå enkelte justeringer for å klargjøre og utfylle rentebegrensningsreglene. Hensikten har ikke vært å foreta en bredere gjennomgang av regelen på nåværende tidspunkt.

I proposisjonen forslår regjeringen følgende endringer:

Selskap mv. som er omfattet av EBITDA-regelen i konsern

Begrepet «selskap mv. i konsern» omfatter selskap som er konsolidert linje for linje i et konsernregnskap utarbeidet etter ett av de aksepterte regnskapsreglene i skatteloven § 6-41 åttende ledd. Her foreslår regjeringen ingen endring. 

«Selskap mv. i konsern» omfatter også selskap mv. som «kunne» ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap utarbeidet etter IFRS. Det forslås å endre fra «ville ha vært» til «kunne ha vært», for å motvirke at selskap unngår rentebegrensning ved å unnlate konsolidering der hvor dette er valgfritt. Oppfatningen er at valgfrie unntak fra konsolidering ikke skal ha betydning for virkeområdet for EBITDA-regelen i konsern. Et eksempel er unntaket for konsolidering i underkonsern etter IFRS. Regjeringens forslag er i tråd med Finansdepartementets forslag i høringsnotat fra juni 2019.

Unntaksregelen på selskapsnivå ved fusjon i inntektsåret

Det foreslås at selskap mv. i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret, ikke kan benytte unntaksregelen på selskapsnivå. Begrunnelsen for denne endringen er å motvirke skattemotivert flytting av gjeld i konsernet i inntektsåret, og er en innstramming i forhold til gjeldende regler. Forslaget er i tråd med departementets forslag.

Det overtakende selskapet er ikke forhindret fra å benytte unntaksregelen på nasjonalt nivå.

EBITDA-regelen mellom nærstående for selskap mv. i konsern

Regjerningen foreslår å ta inn en presisering i lovteksten, om at EBITDA-regelen mellom nærstående skal gjelde for selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensning på grunn av terskelbeløpet på 25 mill. kroner. Dette forslaget er i tråd med forslaget i høringsnotatet.

Med dette klargjøres det at selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensing som følge av at netto rentekostnader er under 25 mill. kroner, må vurdere om renter til nærstående utenfor konsernet likevel kan bli begrenset. Dette scenarioet skal derfor behandles likt som selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensning som følge av den balansebaserte unntaksregelen. Reguleringen er flyttet til et nytt niende ledd i skatteloven § 6-41.

Potensielle utfordringer med ulike terskelbeløp for EBITDA-regelen i konsern (25 mill. kroner) og EBITDA-regelen mellom nærstående (5 mill. kroner) vil departementet løpende vurdere, og høste mer erfaring med praktiseringen av reglene, for eventuelt å komme tilbake med en fornyet vurdering av problemstillingen.

Renter til konsernselskap som er kjøpt opp i løpet av inntektsåret, regnes som renter til nærstående utenfor konsern. Dette er en uforholdsmessig streng behandling. Finansdepartementet vil derfor vurdere om regelen bør utformes slik at den kun rammer nærstående som er utenfor konsernet, både ved inngangen og utgangen av inntektsåret. En slik regulering blir i så fall gitt som en forskriftsbestemmelse.

Forskriftshjemmel

Regjerningen fremmer forslag om at departementet gis forskriftshjemmel til å bestemme hva som skal regnes som nærstående part utenfor samme konsern og tilhørende netto rentekostnader etter nytt niende ledd.

Det foreslås at den utvidede forskriftshjemmelen trer i kraft straks.

Gjeld til finansforetak som er midlertidig nærstående til skattyter

Det foreslås en oppretting av lovteksten om gjeld til finansforetak som er midlertidig nærstående til låntaker. Gjeldende ordlyd går lenger enn det som var begrunnelsen for særregelen for finansforetakene. Formålet med bestemmelsen er at gjeld til finansforetak som er midlertidig nærstående til låntaker, ikke skal behandles som gjeld til nærstående. Gjelden skal imidlertid behandles som ekstern gjeld ved anvendelse av rentebegrensningsreglene. Hensikten har ikke vært at det skal ses bort fra all gjeld til finansforetak som er midlertidig nærstående til skattyter.