Etterberegning ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

Kildeartikkel.

Saken gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift etter reglene om snudd avregning, jf. merverdiavgiftsloven § 3-30, jf. § 11-3 første ledd, og ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 21-3. Spørsmål om kjøp av advokattjenester i utlandet skal anses som fjernleverbare tjenester og gjenstand for snudd avregning. Spørsmål om skattepliktige må anses å ha kjøpt inkassotjenester fra utlandet og dermed ansvarlig for å beregne og innberette merverdiavgift etter reglene om snudd avregning. Spørsmål om vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt. Klagen tas til delvis til følge.