Statsråd 20. desember 2019

Kildeartikkel.

I statsråd 20. desember 2019 ble blant annet ny kredittopplysningslov og endringer i folketrygdloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, straffegjennomføringsloven, passloven og statsborgerloven samt endringer i lover knyttet til statsbudsjettet for 2020 sanksjonert.

Lovtidend   20. desember 2019   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover endrer folketrygdloven, trygderettsloven, arbeidsmarkedsloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg som følge av det vedtatte statsbudsjettet. Se del V for lovens ulike ikrafttredelsestidspunkt. Les forarbeidene til loven her.

Lov 20. desember 2019 nr. 85 om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land gir utvalget nødvendig tilgang til informasjon for å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Loven gir regler om informasjonstilgang, taushetsplikt og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget, og forbud mot bruk av opplysninger utvalget mottar som bevis i senere rettssaker. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her

Lovendringer som er vedtatt i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet: 

·         Lov 20. desember 2019 nr. 86 om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

·         Lov 20. desember 2019 nr. 87 om endring i vegtrafikkloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 88 om endringer i eigedomsskattelova

·         Lov 20. desember 2019 nr. 89 om endring i fjellova

·         Lov 20. desember 2019 nr. 90 om endringer i petroleumsskatteloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 91 om endring i rettsgebyrloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 92 om endring i kringkastingsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 93 om endringer i folketrygdloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2020. 

·         Lov 20. desember 2019 nr. 95 om endring i brann- og eksplosjonsvernloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 96 om endring i bokføringsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i skattebetalingsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 99 om endring i vass- og avløpsanleggslova

·         Lov 20. desember 2019 nr. 100 om endring i a-opplysningsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 101 om endringer i skatteforvaltningsloven

·         Lov 20. desember 2019 nr. 102 om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). 

Les forarbeidene til skatt-, avgifts- og tollovene her.

Lov 20. desember 2019 nr. 103 om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) lovfester blant annet at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det er også vedtatt endring i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a ved at de regionale helseforetakene skal innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet. Det gis også bestemmelser om egenfinansiering av helsehjelp. Loven trer i ifølge «Offisielt fra statsråd» i kraft 1. januar 2020, med unntak av del I § 5-5 nytt tredje ledd. Lovtidend-redaksjonen har ikke mottatt vedtaket til kunngjøring, så det må utestå til senere. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 104 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet) gir blant annet ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven som er ment å gi en bedre oversikt over de ulike ordningene som kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre EØS-land og i utlandet ellers. Rett til å motta nødvendig helsehjelp i utlandet fordi det ikke finnes et tilbud i Norge presiseres. Loven trer i kraft 1. mars 2020. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 105 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) øker gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) fra 4 til 6 måneder. Videre innebærer endringene blant annet at domfelte som er varig soningsudyktige ikke skal være omfattet av vilkåret om at den ubetingede fengselsstraffen eller resterende tid frem til forventet løslatelse er maksimalt 6 måneder og det gis hjemmel for at kriminalomsorgen ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll kan bruke digital teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon, bevegelse og ev. rusbruk. Vedtak om ikrafttredelse av loven gis ved en senere anledning. Les forarbeidene til loven her

Lov 19. desember 2019 nr. 106 om endringer i passloven (passgebyr) oppjusterer de lovfestede gebyrene for pass fra 1. januar 2020. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 107 om endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) endrer blant annet passloven § 4 om pass til mindreårige og personer som er fratatt rettslig handleevne for å harmonisere samtykkereglene med utreiseforbudet i barnevernloven, slik at det blir barneverntjenesten som skal samtykke til utstedelse av pass i de tilfeller som er nevnt i barnevernloven § 4-31. Videre presiseres tilsvarende endringer i ID-kortloven § 4. I tillegg presiseres adgangen til å utstede pass til mindreårige og personer som er fratatt rettslig handleevne uten foreldrenes eller vergens samtykke når det er fare for liv eller helse. Dessuten medfører endringene at pass og nasjonalt ID-kort med reiserett til mindreårige kan nektes utstedt eller tilbakekalles dersom det er grunn til å tro at den mindreårige vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet, eller forhold der som kan medføre fare for liv eller helse. Loven del I, endringene i passloven § 4, trer ifølge «Offisielt fra statsråd» i kraft 1. februar 2020. Vedtaket kom for sent til å kunne komme med i dagens kunngjøringsbolk og kunngjøres derfor først senere. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 108 om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) gir som lovtittelen antyder endringer i finnmarksloven som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker fra 1. januar 2020, jf. Stortingets vedtak 8. juni 2017. Loven trer i kraft 1. januar 2020. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) skal erstatte forskrifter og konsesjoner gitt med hjemmel i den opphevete personopplysningsloven fra 2000. Ifølge proposisjonen viderefører loven i all hovedsak gjeldende rett. Vedtak om ikrafttredelse av loven gis på et senere tidspunkt. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 110 om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) er vedtatt som følge av omleggingen av finansieringen av NRK, jf. Innst.365 S (2018-2019), Meld.St.17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid, og Prop.1 S (2019-2020) Statsbudsjettet. Loven retter også opp en feilhenvisning i kringkastingsloven og feil i lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten). Lovens del I trer i kraft 1. januar 2020, mens del II trer i kraft straks. Les forarbeidene til loven her

Lov 20. desember 2019 nr. 111 om endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) er vedtatt på bakgrunn av Stortingets vedtak 648–652 av 9. mai 2017, jf. Dokument 8:33 S (2016–2017) og Innst.269 S (2016–2017) hvor Stortinget blant annet ba regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skulle skje ved dom. Den vedtatte loven er i henhold til Kunnskapsdepartements forslag om ikke å endre statsborgerloven slik at tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet skal skje ved dom, men heller å videreføre og styrke dagens ordning med forvaltningsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter § 26 annet ledd. Loven trer i kraft 1. januar 2020. Les forarbeidene til loven her.

Les «Offisielt fra statsråd» 20. desember 2019 her.

Rettet tirsdag 7. januar 2020 (henvisning til ikrafttredelse av lov 20. desember 2019 nr. 94).