Lover i kraft 1. januar 2020

Kildeartikkel.

Ved årsskiftet trer ny verdipapirsentrallov, sentralbanklov, deler av ny statistikklov, havne- og farvannslov og opphevelsen av omstillingslova i kraft. I tillegg trer hele eller deler av 44 endringslover i kraft. 

Lovtidend   23. desember 2019   👤 Lovdata  

Lovene er sortert kronologisk. Alle endringer vil bli ajouført i respektive lover og være oppdatert 1. januar 2020.

1. Lov 22. april 2016 nr. 4 om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen), gjelder for resten av loven, se res. 22. november 2019 nr. 1552.

2. Lov 31. mars 2017 nr. 13 om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap), gjelder for endringen i barneloven § 35, se res. 13. september 2019 nr. 1121.

3. Lov 16. juni 2017 nr. 55 om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m), gjelder for del II, se res. 16. juni 2017 nr. 777.

4. Lov 16. juni 2017 nr. 64 om overføring av ansvar for kollektivtransport, se res. 16. juni 2017 nr. 759.

 

5. Lov 16. juni 2017 nr. 66 om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene), gjelder for del III, se res. res. 16. juni 2017 nr. 758.

 

6. Lov 15. juni 2018 nr. 35 om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv., gjelder for verdipapirhandelloven § 8-1, se res. 13. desember 2019 nr. 1748.

 

7. Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), gjelder for kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29, se res. 20. desember 2018 nr. 2062.

 

8. Lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), se res. 22. juni 2018 nr. 947.

 

9. Lov 20. desember 2018 nr. 99 om endringer i eigedomsskattelova, gjelder for resten av loven med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2020.

 

10. Lov 20. desember 2018 nr. 110 om endringer i skatteforvaltningsloven, gjelder for endringene del IV.

 

11. Lov 20. desember 2018 nr. 121 om endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap), se res. 1. november 2019 nr. 1458.

 

12. Lov 15. mars 2019 nr. 6 om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven), se res. 6. desember 2019 nr. 1656.

 

13. Lov 10. april 2019 nr. 13 om endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr), se res. 10. april 2019 nr. 474.

 

14. Lov 24. mai 2019 nr. 17 om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov), gjelder for endringene i Svalbardloven § 40, § 41 bokstav b, j og k og opphevingen av § 43 i lovens del I, se res. 21. oktober 2019 nr. 1402.

 

15. Lov 21. juni 2019 nr. 24 om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), se res. 21. juni 2019 nr. 806.

 

16. Lov 21. juni 2019 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover, gjelder for endringen i samordningsloven § 3, se res. 21. juni 2019 nr. 781.

 

17. Lov 21. juni 2019 nr. 26 om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor), se res. 21. juni 2019 nr. 782.

 

18. Lov 21. juni 2019 nr. 31 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), gjelder for resten av loven, se res. 21 juni 2019 nr. 804.

 

19. Lov 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven), gjelder for lovens § 19 og opphevelse av statistikkloven § 4-1 annet ledd og § 4-2, se res. 11. oktober 2019 nr. 1366.

 

20. Lov 21. juni 2019 nr. 35 om endring i inndelingslova.

 

21. Lov 21. juni 2019 nr. 36 om endringar i skattebetalingsloven, gjelder for endringene i del I.

 

22. Lov 21. juni 2019 nr. 43 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.), gjelder for resten av loven, se res. 21. juni 2019 nr. 792.

 

23. Lov 21. juni 2019 nr. 45 om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens), se res. 21. juni 2019 nr. 790.     

     

24. Lov 21. juni 2019 nr. 51 m endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.), se res. 22. november 2019 nr. 1549.

 

25. Lov 21. juni 2019 nr. 52 om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), se res. 22. november 2019 nr. 1548.

 

26. Lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten), se res. 21. juni 2019 nr. 776.

 

27. Lov 21. juni 2019 nr. 62 om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking), gjelder for del I endringer i reindriftsloven § 18 tredje ledd, se res. 21. juni 2019 nr. 785.

 

28. Lov 21. juni 2019 nr. 66 om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss).

 

29. Lov 21. juni 2019 nr. 68 om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon), gjelder  for resten av loven, se res. 21. juni 2019 nr. 869.

     

30. Lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven), se res. 21 juni 2019 nr. 872.

 

31. Lov 21. juni 2019 nr. 72 om endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning), se res. 22. november 2019 nr. 1551.

        

32. Lov 21. juni 2019 nr. 73 om endringer i skatteloven.

 

33. Lov 21. juni 2019 nr. 74 om endringer i merverdiavgiftsloven.

 

34. Lov 21. juni 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv), gjelder for del I endringer i § 3-8 med unntak av annet ledd og § 8-10 med unntak av annet ledd, og del II, tilføyelsen av ny § 2-10a, endringer i § 3-8 med unntak av tredje ledd, nytt avsnitt V (§ 3-10 til § 3-19) med unntak av § 3-11 annet ledd og § 3-19 annet ledd annet og tredje punktum og endringene i § 8-10 med unntak av annet ledd, se res. 6. desember 2019 nr. 1648.

35. Lov 13. desember 2019 nr. 79 om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer), med unntak av del I, endringene i inkassoloven § 28, og del XIV, endringene i finansforetaksloven § 16-2 syvende ledd, se res. 13. desember 2019 nr. 1778.

36. Lov 13. desember 2019 nr. 81 om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister), se res. 13. desember 2019 nr. 1744.

37. Lov 13. desember 2019 nr. 82 om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler), se res. 13. desember 2019 nr. 1773.

38. Lov 13. desember 2019 nr. 83 om opphevelse av omstillingslova, se res. 13. desember 2019 nr. 1751.

39. Lov 20. desember 2019 nr. 84 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover, gjelder for endringene i arbeidsmarkedsloven og trygderettsloven.

40. Lov 20. desember 2019 nr. 90 om endringer i petroleumsskatteloven.

 

41. Lov 20. desember 2019 nr. 92 om endring i kringkastingsloven.

 

42. Lov 20. desember 2019 nr. 94 om endringer i skatteloven, gjelder for del V.

 

43. Lov 20. desember 2019 nr. 96 om endring i bokføringsloven.

 

44. Lov 20. desember 2019 nr. 97 om endringer i skattebetalingsloven, gjelder for del III.

 

45. Lov 20. desember 2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven, gjelder for del II.

 

46. Lov 20. desember 2019 nr. 103 om endringer i spesialisthelstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemer for nye metoder m.m.), gjelder for hele loven med unntak for del I § 5-5 nytt tredje ledd.

47. Lov 20. desember 2019 nr. 106 om endringer i passloven (passgebyr).

 

48. Lov 20. desember 2019 nr. 108 om endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker), se res. 20. desember 2019 nr. 1927.

 

49. Lov 20. desember 2019 nr. 110 om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.), gjelder for del I.