Statsråd 10. januar 2020

Kildeartikkel.

I statsråd 10. januar 2020 ble en endringslov til politiloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU.

Lovtidend   10. januar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Lov 10. januar 2020 nr. 1 om endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) gir gjennom § 29 departementet adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning i et avgrenset område, når det patruljeres mellom sårbare objekter som oppfyller vilkårene for punktbevæpning. Videre fastsettes vilkårene for politiets bruk av skytevåpen i ny § 6b. Endringen i politiloven § 18 presiserer et krav til skikkethet for tilsetting i politi- og lensmannsetaten. I våpenloven § 1 gis det hjemmel til å fastsette forskriftsregler om registreringsplikt, merking, etterkontroll og krav til inn- og utførsel av deaktiverte skytevåpen. Loven trer i kraft 1. februar 2020. Les forarbeidene til loven her
Ved lov 29. mars 2019 nr. 8 ble det fastsatt en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU. Formålet med loven er å sikre at bestemmelser i lov, stortingsvedtak og forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, i overgangsperioden skal anvendes som om Storbritannia fortsatt er medlem av EU. Det samme gjelder bestemmelser i lov, stortingsvedtak og forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter andre avtaler som er bindende mellom Norge og EU, mellom Norge og EUs medlemsstater når de har handlet på vegne av EU, eller med EU og medlemsstatene sammen. Da EU og Storbritannia er blitt enige om en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode, og det nå er et klart flertall i det britiske parlamentet som støtter avtalen og at den dermed vil tre i kraft fra 1. februar 2020, er ikrafttredelsen av loven satt til samme dato. Les forarbeidene til loven her