Skattefritt aksjebytte

Kildeartikkel.

<p>Aksjonærene i et norsk AS skulle overføre aksjene til et svensk AB mot vederlag i aksjer i det svenske selskapet. Dette skulle gjennomføres etter reglene om skattefritt aksjebytte i <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_12-1#%C2%A711-11" target="_blank">skatteloven § 11-11 fjerde ledd.</a></p>
<p>Det norske selskapet var verdsatt til kr 48 MNOK. De norske aksjonærene skulle motta aksjer i det svenske AB til en verdi av 40 MNOK og et kontantvederlag på 8 MNOK.</p>
<p>I forkant av avtalen om aksjebytte hadde imidlertid aksjonærene mottatt 18 MNOK i utbytte fra det norske selskapet. Spørsmålet var om dette utbyttet skulle medregnes som kontantvederlag ved aksjebyttet. Etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd kan «annet vederlag» (herunder kontantvederlag) maksimalt utgjøre 20 % av det totale vederlaget.</p>
<h3>Skatteloven § 11-11 fjerde ledd</h3>
<p>Bestemmelsen gir på visse vilkår skattefrihet for aksjonærer ved aksjebytte med overføring av aksjer i et norsk aksjeselskap mot aksjer i et overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen stat. Dette forutsetter imidlertid at transaksjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet i den stat hvor det overtakende selskap er hjemmehørende og på vilkår om kontinuitet på aksjonærnivå.</p>
<p>Det betyr at Sverige må ha tilsvarende regler om skattefritt aksjebytte for svenske aksjonærer, jf. <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/grenseoverskridende-fusjon-mv-etter-skat/id652592/" target="_blank">Finansdepartementets uttalelse i Utv. 2011 side 1216</a>. Det ble lagt til grunn at Sverige har slike regler.</p>
<p>Videre er det krav om at minst 90 av aksjene overføres og at «annet vederlag enn aksjer i selskap som direkte deltar i aksjebyttet» ikke overstiger 20 prosent av det samlede vederlaget.</p>
<h3>Skattedirektoratets vurderinger</h3>
<p>Etter Skattedirektoratets vurdering er det ikke holdepunkter for å tolke lovens ordlyd slik at også forutgående egenkapitaltransaksjoner skal hensyntas ved beregningen av tilleggsvederlag i aksjebyttet. Aksjebyttet er en egen selvstendig disposisjon. Ved beregningen av maksimalt tilleggsutbytte skal det avgrenses mot tidligere egenkapitaltransaksjoner. Tilleggsvederlaget var dermed ikke høyere enn det som er tillatt etter skatteloven § 11-11 fjerde ledd.</p>
<p>De to utbytteutdelingene er etter Skattedirektoratets vurdering heller ikke i strid med formålet med og en omgåelse av vilkåret om 20 prosent tilleggsvederlag i aksjebyttereglene i § 11-11 fjerde ledd.</p>