Bindende forhåndsuttalelse om skattefri omdanning. Spørsmål om aktivitet som personlig aksjonær i forbindelse med aksjeinvestering er tilstrekkelig til å utgjøre personlig næringsvirksomhet.

Kildeartikkel.

Saken gjelder klage på bindende forhåndsuttalelse (BFU) vedrørende skatteplikt ved overføring av aksjer i A AS fra personlig eie i enkeltpersonforetaket B til det planlagt nystiftede selskapet C AS. Spørsmålet er om D (den skattepliktige) sin aktivitet i forbindelse med aksjeinvesteringen utgjør personlig næringsvirksomhet i skattelovens forstand, slik at omdanningen kan gjennomføres uten beskatning, jf. skatteloven § 11-20 og forskrift nr. 1158/1999 (FSFIN) § 11-20. De formelle og rettslige virkningene av en endelig avgitt BFU fremgår av skattekontorets BFU av 3. mai 2019 under overskriften «Generelt om ordningen med bindende forhåndsuttalelser». Se også skatteforvaltningsloven § 6-1 tredje ledd, § 6-2 andre ledd og forskrift nr. 1360/2016 (skatteforvaltningsforskriften) § 6-1-9.   Klagen ble ikke tatt til følge.