Statsråd 31. januar 2020

Kildeartikkel.

I statsråd 31. januar 2020 ble Stortingets vedtak 7. januar 2020 om endringer i Grunnloven kunngjort.

Lovtidend   31. januar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Stortinget vedtok 7. januar 2020 endringer i Grunnloven § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg). Endringen gjør at man heretter slipper å måtte stå på en valgliste man ikke ønsker å være oppført på såfremt man har avgitt skriftlig erklæring.
Lovdatas grunnlovsversjoner er allerede konsolidert (ajourført) med endringene, men nå kan vi også legge inn henvisning til kunngjøringen i Norsk Lovtidend. Vanligvis bygger konsolideringen av lovene og forskriftene på kunngjøring i Lovtidend. Grunnloven § 121 sier at grunnlovsvedtaket skal «sendes kongen til kunngjøring ved trykken». I praksis betyr «ved trykken» at Kongen i statsråd kunngjør endringene som gjeldende bestemmelser i Grunnloven og deretter blir vedtaket kunngjort i Norsk Lovtidend, jf. også lov om Norsk Lovtidend m.v. § 1 bokstav a

På bakgrunn av Lovdatas konsolideringspraksis har Lovdata frem til de senere årene ventet med ajourføringen til kunngjøringen av grunnlovsendringen(e) har skjedd ved kgl.res. Fordi grunnlovsvedtak såfremt ikke annet er bestemt trer i kraft umiddelbart, har Stortinget bedt Lovdata om å ajourføre Grunnloven straks etter at vedtaket er gjort. Henvisning til kunngjøringen i Norsk Lovtidend legges derfor først inn etter det aktuelle statsrådet.

Det var ventet at kunngjøringen skulle ha funnet sted fredag 24. januar, men på grunn av endringene i regjeringen ble kunngjøringen utsatt til i dag. Lovtidend-kunngjøringen kan man lese her.

I dagens statsråd ble det også vedtatt ny forskrift om jakt på reinsdyr som eies og ny instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Lovtidend-redaksjonen har ikke mottatt dokumentene innen fristen, så kunngjøringen av vedtakene må tas neste uke.

Les «Offisielt fra statsråd» her.