Statsråd 7. februar 2020

Kildeartikkel.

I statsråd 7. februar 2020 ble det vedtatt ikrafttredelse av en endringslov til merverdiavgiftsloven. Dessuten ble det fastsatt endring i Økonomireglement for Det Kongelige Hoff.

Lovtidend   7. februar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Lov 20. desember 2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven del I skal ifølge dagens vedtak tre i kraft 1. april 2020. Endringene i del I gjelder avvikling av avgiftsfritak ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner og innføring av forenklet registrerings- og rapporteringsordning. Lovens del II trådte i kraft 1. januar 2020, jf. loven del III annet ledd. Forarbeidene til loven kan du lese her, nærmere bestemt Prop.1 LS (2019-2020) kapittel 12.
Endringen i Økonomireglement for Det Kongelige Hoff gjelder punkt 7.3.1 der det er tilføyd nytt andre, tredje og fjerde punktum. Anskaffelsesloven og -forskriften vil få anvendelse når Det kongelige Hoff foretar anskaffelser på det offentliges vegne og for å utføre offentlige oppgaver. Andre anskaffelser vil falle inn under den private sfæren.

Det ble også vedtatt endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Lovtidend-redaksjonen har ikke mottatt resolusjonen innen tidsfristen, så kunngjøringen av endringsforskriften må utestå til senere.

«Offisielt frå statsrådet» 7. februar 2020 kan leses her.