Varsler tilsyn hos Advokatfirmaet Rogstad

Kildeartikkel.

I helgen skrev VG at avisen gjennom flere måneder har gransket forhold knyttet til advokatfirmaet Rogstad. Rogstad har på kort tid vokst til å bli et av landets største strafferettsfirmaer. Av VGs artikler fremgår det blant annet at selskapets administrative leder, Afzzal Ghauri, tidligere er dømt for bedrageri.

VGs hovedartikkel kan du lese her 

Leder av Forsvargruppen, Marius Dietrichson, reagerte i helgen på opplysningen, og uttalte at det bør stilles samme vandelskrav til de som leder et advokatfirma, som til advokatene.

VGs artikler reiser også spørsmål om firmaets reelle eierskap, forholdet til et tolkefirma eid av Ghauris bror, samt spørsmål om hvorvidt det er drevet rettshjelp av personer uten bevilling.

ghauri VG.JPG VGs artikkel fra lørdag.

Advokater fra Rogstad representerer flere av de tiltalte i den pågående Lime-saken i Borgarting lagmannsrett. VGs artikler førte mandag til en begjæring om stansing av hovedforhandlingen, som allerede har pågått i seks måneder, men denne begjæringen ble avslått.

Les VGs artikkel om dette her 

Varsler tilsyn

Til Rett24 opplyser Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at de, som følge av VGs artikler, vil se nærmere på forhold rundt selskapet. Tilsynsrådet har fra tidligere tre rettsprosesser gående mot advokater med tilknytning til dette firmaet. 

– Dette er et selskap vi allerede følger med på, og det er besluttet å avholde et stedlig tilsyn i selskapet. Tre personer som er eller har vært ansatt i dette selskapet har i dag pågående søksmål mot Tilsynsrådet og/eller Advokatbevillingsnemnden. Det gjelder Steingrim Wolland, Svein Erik Rogstad og Per Johan Sjong Larsen. Vi er altså ikke ukjent med verken selskapet eller enkeltadvokater fra dette firmaet. Når det gjelder de forholdene VG har omtalt i helgen, så har vi med interesse lest artiklene, og vi vurderer nå hvordan vi skal håndtere dette videre, sier assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

– Hva er det i artiklene Tilsynsrådet spesielt tenker på?

– Flere forhold knyttet til organisering og driften i selskapet som er nevnt i artiklene vil det være naturlig å se på i den forbindelse.

– Kampanje

Styreleder i Rogstad, advokat Steingrim Wolland, sier han ikke har noe imot et bokettersyn.

– Ja, det er helt topp! Vi har stålkontroll på regnskap og drift, og er om mulig enda bedre enn ved forrige tilsyn, hvor det heller ikke var noe å bemerke, skriver Wolland i en SMS, ifølge VG.

Til Rett24 sier Wolland at VG etter hans syn driver kampanjejournalistikk.

– De har en agenda, og alt som skrives er tendensiøs mistenkeliggjøring. Verken advokatfirmaet eller advokatene er beskyldt eller mistenkt for å ha gjort noe ulovlig.

– Hva er grunnlaget for firmaets klage til Pressen Faglige Utvalg?

– Det går på at de over så lang tid har drevet så mye ryktedannende aktivitet rettet mot oss, ved gjennom flere måneder å ringe rundt til et stort antall aktører og kolleger, og skape inntrykk av de sitter på noe stort. Når dette koker ned til at én ansatt er straffedømt, så synes jeg det er for lite grunnlag til å lage så mye spetakkel.

– Hvilken rolle har Afzzal Ghauri i selskapet?

– Vi har opplyst, og man må legge til grunn, det eierskapet som følger av aksjonærregisteret. Der fremgår det at det er Ghauris ektefelle som er eier. Hun er en erfaren og dyktig advokat, som har sine egne penger. Men det er klart Afzzal møter på styremøtene, i kraft av sin rolle som administrativ leder. Men han har ikke stemmerett. Jeg ser ikke at det er en problemstilling at han er straffedømt, ut fra den rollen han har, sier Wolland.