Høyesterett nektet Per Danielsens salær-anke

Kildeartikkel.

Etter en omstridt artikkel i Aftenposten i 2011, var den tidligere fotballederen Morgan Andersen inn og ut av rettssaler i en årrekke, med krav om erstatning for ærekrenkelse.

– Hvis jeg må bruke ti år på å renvaske meg, så gjør jeg det, sa Andersen til VG på et tidspunkt. Og det ble jo faktisk ikke så langt fra sannheten. I en periode var han nemlig representert av advokat Per Danielsen, og det er 1,1 millioner i sakskostnader knyttet til dette tvisten nå har stått om den siste tiden.

No cure no pay

I en dom Borgarting lagmannsrett avsa i høst, fremkommer at Andersen og Danielsen har ulike oppfatninger av hva som ble avtalt. I tillegg mener Danielsen at Andersen brøt no cure no pay-avtalen dem imellom, da han forlikte den underliggende tvisten. Forliket innebar at Danielsen ikke fikk mulighet til å innkassere den potensielle gevinsten som lå i et søksmål.

– No cure no pay-avtaler bør være kommet for å bli. Men da kan ikke klienten bryte avtalen uten konsekvenser, mener vi. Avtaler må gå begge veier, og må holdes, sa Danielsen til Rett24 i november.

Morgan Andersen vant fullt ut i lagmannsretten, en avgjørelse Danielsen anket til Høyesterett. Før helgen vurderte ankeutvalget saken, og konklusjonen ble at saken ikke slippes inn til behandling. Borgartings avgjørelse blir altså stående, og Morgan Andersen slipper å betale den drøye millionen Danielsen krever.

– Opptar publikum sterkt

Danielsen sier han hadde håpet Høyesterett ville drøfte hva som egentlig inngår i konseptet «no cure no pay».

– Mange advokatfirmaer får ofte spørsmål om «no cure no pay» avtaler. Alle klienter har en oppfatning av hva begrepet betyr, men det fikk vi nå ikke prøvet på prinsipielt grunnlag. Lagmannsretten hoppet bukk over spørsmålet. Hva som menes med begrepet opptar store deler av det rettssøkende publikum sterkt, så det er synd at Høyesterett ikke fant å kunne bruke litt tid på saken. Men Høyesterett slipper bare om lag én av ti sivile anker inn til prøving, og det får bare tas til etterretning, sier Danielsen.

I dommen fra i høst skrev lagmannsretten blant annet:

«Lagmannsretten finner det klart at Andersen aldri avtalerettslig hadde forpliktet seg overfor Advokatfirmaet Danielsen til å fullføre søksmålet mot Sparebank 1 til det forelå rettskraftig dom i saken (…) og at rettsforliket heller ikke kan anses som noen bristende forutsetning for avtalen.

Lagmannsretten finner det klart at Andersen ved å inngå rettsforliket ikke opptrådte illojalt overfor Advokatfirmaet Danielsen. Som nevnt over var Andersen selv eksponert for en betydelig risiko ved søksmålet, til tross for at den grunnleggende forutsetning hadde vært at han ikke skulle ha noen risiko eller kostnader knyttet til spørsmålet om forsikringsdekning. Dette må tilsi at Andersen hadde relativt vidt spillerom for å inngå forlik med forsikringsselskapet uten at dette kunne anses som illojalt overfor Advokatfirmaet Danielsen.»

Borgarting påla Danielsen fulle sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett, til sammen 700.000 kroner. Ankeutvalget plusser snaut 20.000 kroner på denne summen, for anken til Høyesterett. 

– Min klient er fornøyd med dommen og resultatet, som er i tråd med denne sidens anførsler, sa Andersens prosessfullmektig, Håkon Bodahl-Johansen, til Rett24 i høst.

Utgangspunktet for denne nå snart 10 år lange rettssagaen – tvisten med Aftenposten – endte i 2015, da Høyesterett under dissens frifant avisen for rettsstridig ærekrenkelse.

Dommen fra Borgarting finner du her

(Note: Forfatteren av denne artikkelen var ansatt som redaksjonell leder i Aftenposten da striden med Morgan Andersen oppsto i 2011, men har aldri hatt direkte befatning med saken.)