Tap på fordring som anses tilstrekkelig sikret ved pant. Tilleggsavgift. Merknad i mva-melding.

Kildeartikkel.

  Saken gjelder etterberegning av inngående merverdiavgift som følge av at vilkårene for tapsføring etter merverdiavgiftsloven § 4-7, jf. merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 ikke er ansett oppfylt, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1. Det er også ilagt tilleggsavgift med 20 %, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Omtvistet beløp er kr 319 471, hvorav tilleggsavgift utgjør kr 53 245. Spørsmål om fordringen må anses tilstrekkelig sikret ved pant, jf. merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 annet ledd, jf. § 4-7 første ledd.   Klagen tas ikke til følge. Satsen for tilleggsavgift reduseres fra 20 % til 10 %.