Statsråd 14. februar 2020

Kildeartikkel.

I statsråd 14. februar 2020 ble det vedtatt å overføre forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

Lovtidend   14. februar 2020   👤 Dag T. Hoelseth, Lovdata  

Forvaltningsansvaret for lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) er vedtatt overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Bakgrunnen for endringen er ifølge pressemelding fra Statsministerens kontor at Barne- og familiedepartementet er ansvarlig for forbrukerpolitikken og har forvaltningsansvar for gjeldsordningsloven og gjeldsinformasjonsloven. Når BFD nå også får ansvar for kredittopplysningsloven gis det ifølge pressemeldingen en helhetlig tilnærming til spørsmål knyttet til gjeldsproblematikk.

Kredittopplysningsloven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer, jf. lovens § 38. Det vil bli fremmet en kongelig resolusjon om ikraftsetting når det er fastsatt forskrifter til loven.

I dagens statsråd ble det også vedtatt en fordeling av ansvar for lover mellom de to statsrådene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de to statsrådene i Kunnskapsdepartementet. Se kunngjøringen her.