Foreslår kildeskatt på renter og royalty

Kildeartikkel.

<p>Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting til utlandet og er en oppfølging av <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-13/id2342691/?ch=8#KAP7-6" target="_blank">Skatteutvalgets anbefalinger i NOU 2014: 13 </a>Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.</p>
<h3>Nærmere om forslaget</h3>
<p>Etter forslaget skal skatteplikten omfatte</p>
<ul class="list">
<li>rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og</li>
<li>vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).</li>
</ul>
<p>Departementet vurderer også om skatteplikten bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske driftsmidler.</p>
<p>Det foreslås at kildeskattesatsen settes til 15 pst. av bruttobetalingen. Skatteplikten vil imidlertid i mange tilfeller være avskåret eller begrenset til en lavere sats etter bestemmelser i skatteavtaler med andre land. Det foreslås ikke noe minste terskelbeløp&nbsp;for når kildeskatteplikten skal oppstå</p>
<p>Det legges opp til at kildeskatten fastsettes ved trekk, og at betaleren vil være den som vurderer skatteplikt og foretar skattetrekk</p>
<p>Departementet tar sikte på at reglene skal inntas i skatteloven §§ 10-80 og 10-81 og tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021.</p>
<h3>Mottakere i EØS</h3>
<p>For å hensynta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen foreslår departementet et alternativ med nettobeskatning for kildeskattepliktige selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS-området. Det innebærer at disse kan velge mellom ileggelse av kildeskatt på bruttobetalingen eller internrettslig beskatning med fradrag for kostnader.</p>
<h3>Bare til nærstående</h3>
<p>Departementet foreslår å begrense skatteplikten til betalinger til nærstående i utlandet. Risikoen for overskuddsflytting er særlig stor i slike tilfeller og en slik begrensning har også klare administrative fordeler. For begrepet nærstående foreslås det å bygge på samme avgrensning som i <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_7-4#%C2%A76-41" target="_blank">skatteloven § 6-41</a> (rentebegrensningsreglene) og <a href="https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-05-27-14/KAPITTEL_8#%C2%A78-11" target="_blank">skatteforvaltningsloven § 8-11</a> (oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner).</p>
<p>For rentebetalinger foreslås det en begrensning ved at det bare ilegges kildeskatt på betalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland.</p>
<h3>Leiebetalinger</h3>
<p>I høringsnotatet vurderes det videre om leiebetalinger for nærmere angitte fysiske eiendeler også skal ilegges kildeskatt. For leiebetalinger vil det være de samme insentivene til overskuddsflytting, som for rente- og royaltybetalinger. Departementet vil vurdere nærmere om slike leiebetalinger bør omfattes av det endelige forslaget i lys av høringsinnspillene.</p>
<h3>Har du innspill til oss?</h3>
<p>Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i <a href="/link/4a1a39bcde5845b1b8604c28864c98e9.aspx" target="_blank">spørretjenesten </a>(medlemmer) eller kontakte</p>
<div class="epi-contentfragment">Børge Busvold m/kontaktinfo</div>
<p>&nbsp;Høringsfristen er satt til&nbsp;27. mai 2020.</p>