Høring – Forslag til endringer i plan- og bygningsloven – Håndtering av overvann

Kildeartikkel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. Samtidig sender Klima- og miljødepartementet på høring forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova. I tillegg sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag til justeringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.