Rapport om evaluering av endringer i salærforskriften

Kildeartikkel.

Vista analyse har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert endringene i godtgjøringsreglene ved reisefravær for advokater, sakkyndige og tolker.