Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Kildeartikkel.

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring arbeidsgrupperapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven. I rapporten gjennomgås sentrale deler av inkassoregelverket, og det foreslås en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift.