Reglar om karantene, isolasjon mv. per 15. mars 2020

Kildeartikkel.

I dag
vart det fastsett forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedom mv. Forskrifta seier m.a. kven som skal i karantene/isolasjon og kva dette
inneber.