Styret i allmennaksjeselskaper kan behandle årsregnskapet i videomøte eller telefonkonferanse

Kildeartikkel.

<p>Vi har fått flere spørsmål om hvordan man skal forholde seg til lovkravet om at styret må behandle årsregnskapet i møte i den situasjonen vi nå er i med omfattende tiltak for å begrense koronasmitte. Det har vært en rådende oppfatning at allmennaksjeloven § 6-19 forutsetter at dette skal være et fysisk møte, jf. blant annet Justisdepartementet i&nbsp;<span>&nbsp;</span><a title="Prop 111 L (2012-2013)" href="https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop-111-l-20122013/id721283/?ref=search&amp;term=" target="_blank">Prop. 111 L (2012-2013). </a>&nbsp;</p>
<p><span>I den situasjonen vi er i nå, me</span><span>ner vi det er i samsvar med allmennaksjeloven § 6-19 å behandle årsregnskapet i videomøte eller telefonkonferanse. Det sentrale er at møtet gjennomføres med god mulighet for samtidig&nbsp;kommunikasjon mellom deltakerne. Det kan oppnås forsvarlig selv om alle eller enkelte styremedlemmer deltar med utstyr for video- eller&nbsp;telefonkonferanse</span>.</p>
<p><strong>Oppdatering av saken 16.3.2020:</strong> Revisorforeningen mener at det samme gjelder for andre lovkrav om at styret skal behandle årsregnskapet eller andre saker i møte, inkludert disse:</p>
<ul class="list">
<li>Styret i samvirkeforetak, sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, pensjonskasser og kredittforeninger, skal behandle årsregnskapet i møte, jf. samvirkelova § 82 og finansforetaksloven § 8-7 (2).</li>
<li>Styret i større aksjeselskaper og andre revisjonspliktige foretak, skal holde et årlig møte med revisor uten at daglig leder er til stede, jf. revisorloven § 2-3.</li>
</ul>
<p>Etter allmennaksjeloven skal revisor møte i generalforsamlingen når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Det samme gjelder blant annet i samvirkeforetak og borettslag. Revisorforeningen mener at revisor kan delta med utstyr for video- eller telefonkonferanse på en slik måte at deltakerne kan kommunisere med revisoren.</p>