Koronapandemien – forsvarlig utbytte og konsekvenser for årsregnskapet og revisjonsberetningen

Kildeartikkel.

<p>For mange virksomheter har virusutbruddet ført til stor usikkerhet om fremtidige inntekter og likviditet. Styret må ta hensyn til dette ved beslutninger om utbytte for inntektsåret 2019 som vedtas av generalforsamlingen første halvår 2020.</p>
<p>Selv om utbyttet i og for seg er innenfor det tekniske utbyttegrunnlaget i aksjeloven, følger det likevel av aksjeloven § 8-1 fjerde ledd at det bare kan deles ut utbytte så langt selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen.</p>
<h3>Styrets ansvar for utbytteutdelinger</h3>
<p>Beslutning om utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn det styret har foreslått eller godtar, jf. aksjeloven § 8-2.</p>
<p>Styret har altså et overordnet ansvar for at det ikke deles ut høyere utbytte enn det som er forsvarlig. Dersom styret foreslår eller godkjenner et utbytte som bryter kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet, kan styret bli erstatningsansvarlig etter reglene i aksjeloven § 17-1. Den ekstraordinære situasjonen som nå har oppstått ved virusutbruddet må styret ta hensyn til når det foreslås utbytteutdelinger. Styrets vurderinger må dokumenteres slik at de kan etterprøves.</p>
<h3>Foreslått, men ikke vedtatt utbytte</h3>
<p>Dersom styret har behandlet regnskapet og foreslått et utbytte som foreløpig ikke er vedtatt av generalforsamlingen, må styret gjøre en vurdering av hvordan virusutbruddet har påvirket eller vil komme til å påvirke selskapets økonomiske situasjon helt frem til tidspunktet for avholdelse av generalforsamlingen.</p>
<p>En viktig del av denne vurderingen vil være å ta stilling til om selskapet i den nye situasjonen fortsatt vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet etter utdelingen av det foreslåtte utbyttet. Kan ikke styret svare et klart ja på dette spørsmålet, vil det foreligge en plikt for styret til å trekke eller redusere forslaget om utdeling av utbytte.</p>
<p>En slik handlemåte følger etter vår oppfatning av styrets ansvar for at selskapet til enhver tid har en egenkapital​ og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, jf. aksjeloven § 3-4.</p>
<h3>Vedtatt, men ikke utbetalt utbytte</h3>
<p>Dersom utbytte er vedtatt av generalforsamlingen, men fortsatt ikke utbetalt, må styret i den situasjonen vi er i nå, helt frem til tidspunktet for utbetaling vurdere om det &nbsp;er forsvarlig å utbetale det vedtatte utbyttet. Styret må ta stilling til om kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4 fortsatt vil være oppfylt etter at utbyttet i tilfelle blir utbetalt.</p>
<p>Kommer styret til at det er uforsvarlig å utbetale utbyttet, bør styret innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling og fremme forslag om å omgjøre utbyttevedtaket. I slike tilfeller kan ordningen med forenklet generalforsamling i aksjeloven § 5-7 være praktisk.</p>
<h3>Revisors rolle og ansvar</h3>
<p>En viktig del av revisors oppgave er å etterprøve styrets vurdering av at selskapet etter utbytteutdelingen fortsatt vil ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, jf. aksjeloven § 3-4.</p>
<p>Dersom revisor er uenig i styrets vurdering, og styret likevel foreslår å utbetale et utbytte utover det revisor mener er forsvarlig, skal dette umiddelbart tas opp i nummerert brev til styret, jf. revisorloven § 5-2 fjerde ledd. Revisor må i brevet gi utrykk for at det foreslåtte utbytte ikke er i tråd med aksjeloven § 3-4 og at det må endres. Revisor må påpeke at styret etter revisors syn har plikt til å trekke forslaget om utdeling av utbytte, ev. at utbyttet må reduseres hvis revisor mener at det vil være tilstrekkelig.</p>
<p>Dersom styret ikke endrer utbytteforslaget i tråd med revisors påpekning, må revisor avgi en beretning med negativ konklusjon om årsregnskapet og negativ fastsettelseskonklusjon.</p>
<p>I den situasjonen vi er i nå, må revisor særskilt forsikre seg om at styrets vurdering er basert på oppdatert informasjon som fortsatt er relevant på det tidspunktet generalforsamlingen skal vedta utbyttet. Som nevnt ovenfor gjelder dette også etter at styret har foreslått et utbytte. Hvis et foreslått utbytte er uforsvarlig på tidspunktet for generalforsamlingen, har styret plikt til å trekke eller redusere forslaget.</p>
<p>Når situasjonen for selskapene kan forverre seg så raskt som nå, bør revisor følge opp utviklingen i den økonomiske situasjonen &nbsp;hos klienter hvor styret foreslår å dele ut utbytte helt frem til tidspunktet for avholdelse av generalforsamling. I de tilfeller hvor revisjonsberetningen allerede er avgitt, men endringen i selskapets økonomiske situasjon gjør at &nbsp;revisor &nbsp;ikke lenger mener det foreslåtte utbyttet er forsvarlig, må revisor umiddelbart ta dette opp med styret i nummerert brev og vurdere å trekke revisjonsberetningen.</p>
<p>Dersom styret trekker forslaget om utdeling av utbytte og avlegger et nytt årsregnskap hvor endringen i utbyttet er reflektert, <span>kan revisor avgi ny revisjonsberetning med positiv konklusjon</span>. Hvis styret ikke trekker eller reduserer sitt forslag om utbytteutdeling i tråd med revisors vurdering, må revisor, som angitt ovenfor, avgi en beretning med negativ konklusjon om årsregnskapet og negativ fastsettelseskonklusjon.</p>
<p>Et ulovlig utbytte, jf. aksjeloven § 3-4, vil ha skattemessig konsekvenser både etter aksjonær- og fritaksmodellen og gjør at revisor ikke kan attestere næringsoppgaven.</p>
<h3>Allmennaksjeselskaper mv</h3>
<p>Det som er sagt ovenfor gjelder på samme måte for allmennaksjeselskaper og andre foretak med begrenset ansvar som deler ut utbytte.</p>