Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren

Kildeartikkel.

Gitt med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 3 annet ledd første punktum