Revisorforeningen ber om utsatte leveringsfrister

Kildeartikkel.

<p>Revisorforeningen har arbeidet tett med Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet den siste uken for å få utsatt frister for skattemeldingen, årsregnskap og enkelte andre frister.&nbsp;Korona-viruset og konsekvensene dette har for de rapporteringspliktige, gjør at vi allerede nå har bedt departementetene om å endre fristene for levering av ulike offentlige oppgaver.</p>
<p>Vi er glade for det initiativ som er tatt i Prop. 56 L (2019–2020) om midlertidig lov om unntak fra andre lover&nbsp;hvor utfordringene med å oppfylle de næringsdrivendes forpliktelser til rapportering er omhandlet. Det er nå viktig å følge opp lovforslaget umiddelbart med nødvendige forskrifter som gir frister som er realistiske i den krisen vi er i.</p>
<p>Revisorforeningen foreslår at</p>
<ul class="list">
<li>fristen i år for eiere av enkeltpersonforetak og for selskaper, herunder selskaper som skal levere selskapsmelding og deltakere i slike selskaper endres til 30. september</li>
<li>fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning endres til 30. september og med innsending innen 31. oktober</li>
<li>fristen for avholdelse av ordinær generalforsamling eller tilsvarende foretaksorgan som skal godkjenne årsregnskapet, forlenges på samme måte som for årsregnskap og årsberetning</li>
<li>fristen for å sende inn momskompensasjonsmelding må utsettes til 10. juni</li>
<li>reglene for ileggelse av tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr må tilpasses de endrede reglene for levering</li>
<li>fristen for mva-meldingen utsettes til tre måneder og 10 dager og at&nbsp;det gis utsettelse med betalingen til krisen er over</li>
<li>rapporteringen etter A-opplysningsloven vurderes utsatt til den 15. i måneden etter&nbsp;og at det gis utsettelse med betalingen til krisen er over</li>
</ul>
<p>Vi vil fortsette å arbeide tett med&nbsp;Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for å sikre frister som er realistiske.</p>