Vil tillate generalforsamling og årsmøte uten fysisk møte

Kildeartikkel.

<p>Nærings- og fiskeridepartementet vil åpne for at også allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper, stiftelser og samvirker midlertidig skal få unntak fra kravet om fysiske møter og heller gjennomføre møtene digitalt, opplyser departementet i en <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/selskapsrett/beredskap-for-selskaper/id2694100/" target="_blank">pressemelding 18. mars.</a>&nbsp;</p>
<p>Reglene vil bli fastsatt i forskrift hjemlet i Regjeringens forslag til «Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)» som ble fremmet av Regjeringen 18. mars.</p>
<p>Forslaget til fullmaktslov (koronaloven) er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget. De konkrete forskriftsbestemmelsene om unntak fra krav til fysisk møte er heller ikke fastsatt. Det Regjeringen nå varsler er altså at det vil bli fastsatt unntak.</p>
<p>Se <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/67f1865abd6e45009a2394ed03d1b88a/no/pdfs/prp201920200056000dddpdfs.pdf" target="_blank">Prop. 56 L (2019-2020) </a>pkt. 3.7. der bl.a. problemstillingen om krav til fysiske møter i ulike lovbestemmelser er omtalt som regler det er aktuelt å fastsette unntak fra i forskrift under korona-krisen.</p>
<p>Departementet viser for øvrig til at dagens regelverk på en rekke områder allerede åpner for å gjennomføre møter på andre måter enn ved fysisk deltakelse. Se <a href="https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/selskapsrett/beredskap-for-selskaper/id2694100/" target="_blank">artikkel fra Nærings- og fiskeridepartementet 18. mars.</a></p>