Lav momssats – FIN foreslår 20. mars som virkningstidspunkt

Kildeartikkel.

<p>Et enstemmig Storting vedtok en reduksjon i lav momssats fra 12 % til 8 %. Reduksjonen skulle gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.&nbsp;&nbsp;Finansdepartementet foreslår at satsreduksjonen skal gjelde fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020</p>
<p>Finansdepartementet begrunner dette med at de&nbsp;antar at et slikt tilskudd fra staten utgjør statsstøtte som krever notifisering, og som ikke kan iverksettes før EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eventuelt har godkjent støtten.</p>
<p>Finansdepartementet skriver videre "Tatt i betraktning at differansen mellom merverdiavgift som i salgsdokument er oppgitt med 12 pst. og redusert sats på 8 pst., enten må korrigeres overfor kjøper eller innbetales til staten eller legges inn i en tid- og ressurskrevende støtteordning, er det vanskelig å se at det vil være til hjelp for selgerne å gi satsreduksjonen tilbakevirkende kraft."</p>