Forskrift om endring i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Kildeartikkel.

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. mars 2020 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.