Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 28

Kildeartikkel.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20.5.2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.