Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud

Kildeartikkel.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. mai 2020 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 6-10 fjerde ledd annet punktum.