Tjenester

LEX Advokater

LEX Advokater tilbyr rådgivning og bistand på de fleste forretningsjuridiske områder. Lær mer om hva vi kan hjelpe deg med her

Hvilken organisasjonsform og struktur er best tilpasset den virksomhet som skal drives? Hvordan kan virksomheten finansieres gjennom lån, eller emisjon? Hvilken myndighet er lagt til den daglige ledelse, styre eller generalforsamling og hvordan må en spesifikk beslutning fattes for å være gyldig? Kan en beslutning medføre personlig ansvar for den eller de som handler på selskapets vegne? Dette er bare noen av de spørsmål som hører inn under selskapsretten.

Kontrakter finnes i uendelig varianter. De kan regulere alt fra små, enkle oppdrag til store og omfattende prosjekter. I alle tilfeller er kontraktene et verktøy for å skape forutsigbarhet for partene, unngå konflikter og regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. Våre advokater hjelper deg med å inngå virkelig gode kontrakter som ivaretar dine interesser på best mulig måte.

LEX Advokater har gjennom årene gjennomført en lang rekke salg og kjøp av virksomheter, og arbeider kontinuerlig med transaksjoner. I samarbeid med øvrige rådgivere i Tollboden bistår vi deg gjennom hele prosessen; Fra verdivurdering, tilrettelegging for salg og utarbeidelse av kontrakter, til gjennomført handel.

Våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger. En av løsningene kan være å gå gjennom rettsapparatet, gjennomføre voldgift eller hyre inn megler. Uansett hva du velger, vil du ved å velge LEX Advokater som samarbeidspartner i en tvistesak, stille med et sterkt team som kjenner dynamikken i forhandlinger og prosessen i domstolene.

I avtaleinngåelse om kjøp og bruk av eiendom, er det viktig med gode og grundige kontrakter. Vi har omfattende erfaring rundt næringseiendom og annen fast eiendom. Gjennom samarbeidet i Tollboden kan vi også levere helhetlig bistand i mer kompliserte transaksjoner, samt bistå med salg og verdifastsettelse av selskap eller bygningsmasse.

Hva kan en arbeidsgiver og en arbeidstaker inngå gyldig avtale om? Hvordan bør en arbeidsgiver gå frem ved nedbemanning eller omorganiseringer? Må en arbeidstaker finne seg i å bli flyttet til et nytt arbeidssted eller få nye arbeidsoppgaver? Hvordan bør varslingsreglene håndteres?

Det finnes gode alternativer til konkurs! LEX Advokater kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner, for eksempel ved å oppnå konstruktiv dialog med kreditorer. Vi har mange års erfaring som bostyrere oppnevnt av tingretten og har inngående kjennskap til restrukturering og konkurs.

Spørsmål om erstatning kan være krevende å forholde seg til. I mange tilfeller dreier det seg om utilsiktede hendelser, men det er likevel viktig å være sikker på at en får igjen verdiene en har krav på – eller at en ikke må betale mer enn det som er rimelig dersom en er erstatningspliktig. LEX advokater kan bistå i saker som handler om erstatning av tings økonomiske verdi eller verditap i form av for eksempel endring i arbeidsforhold. Vi arbeider ikke med personskade og pasientskadeerstatning.

Det er viktig å kjenne til rettigheter og plikter i forbindelse med transportavtaler, samt miljøaspektet ved frakt av varer. I Norge har vi enkelte regler for transport som er unike for landet vårt, samtidig som vi blant annet følger reglene i CMR-konvensjonen for internasjonal transport. Våre advokater hjelper deg med å gå gjennom avtaler, vurdere gode miljøvennlige tiltak og løse eventuelle erstatningssaker i forbindelse med transport.