Tjenester

LEX Advokater

LEX Advokater tilbyr rådgivning og bistand på de fleste forretningsjuridiske områder. Lær mer om hva vi kan hjelpe deg med her

Hva kan en arbeidsgiver og en arbeidstaker inngå gyldig avtale om? Hvordan bør en arbeidsgiver gå frem ved nedbemanning eller omorganiseringer? Må en arbeidstaker finne seg i å bli flyttet til et nytt arbeidssted eller få nye arbeidsoppgaver? Hvordan bør varslingsreglene håndteres?

Vi har erfaring med alle faser i byggeprosjekter, fra utvikling av eiendom, til løsning av tvister i ferdigstilte prosjekter.
Mange tvister kan unngås dersom partene har en omforent forståelse for kontraktsgrunnlaget. Rådgivning ved inngåelse av kontrakter, samt rådgivning underveis i prosjekter er sentralt for mange av våre klienter. Vi bistår også med sluttoppgjørsdiskusjoner og tvisteløsning.

Spørsmål om erstatning kan være krevende å forholde seg til. I mange tilfeller dreier det seg om utilsiktede hendelser, men det er likevel viktig å være sikker på at en får igjen verdiene en har krav på – eller at en ikke må betale mer enn det som er rimelig dersom en er erstatningspliktig. LEX advokater kan bistå i saker som handler om erstatning av tings økonomiske verdi eller verditap i form av for eksempel endring i arbeidsforhold. Vi arbeider ikke med personskade og pasientskadeerstatning.

Vi har erfaring innen segmentene handel og service. Ofte knyttes dette til utarbeidelse av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden. Vi har erfaring med utarbeidelse, forhandlinger og etterlevelse av de ulike avtaletypene, deriblant individuelt tilpassede franchiseavtaler.

Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder brudd på markedsføringsloven og immaterialrett. Spørsmål om god forretningsskikk etter markedsføringsloven, og brudd på avtalevilkår er en gjentakende problemstilling for mange næringsdrivende. Vi bistår også med spørsmål om produktlikhet, patenter, forretningshemmeligheter, opphavs, – eller varemerkerett.
Vi bistår på alle nivåer, og vil også kunne vurdere om det er behov for rettslige strakstiltak.

Kontrakter finnes i uendelig varianter. De kan regulere alt fra små, enkle oppdrag til store og omfattende prosjekter. I alle tilfeller er kontraktene et verktøy for å skape forutsigbarhet for partene, unngå konflikter og regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. Våre advokater hjelper deg med å inngå virkelig gode kontrakter som ivaretar dine interesser på best mulig måte.

I avtaleinngåelse om kjøp og bruk av eiendom, er det viktig med gode og grundige kontrakter. Vi har omfattende erfaring rundt næringseiendom og annen fast eiendom. Gjennom samarbeidet i Tollboden kan vi også levere helhetlig bistand i mer kompliserte transaksjoner, samt bistå med salg og verdifastsettelse av selskap eller bygningsmasse.

Strukturelle omorganiseringer av selskap er en gjennomgående problemstilling hos oss. Det kan innebære at deler av virksomhetene er best tjent med å underlegges et nytt selskap, at selskapet fisjoneres, eller fusjoneres. Vi bistår på alle nivåer av slike omorganiseringer.

Våre advokater har omfattende erfaring med tvisteløsning og forhandlinger. En av løsningene kan være å gå gjennom rettsapparatet, gjennomføre voldgift eller hyre inn megler. Uansett hva du velger, vil du ved å velge LEX Advokater som samarbeidspartner i en tvistesak, stille med et sterkt team som kjenner dynamikken i forhandlinger og prosessen i domstolene.

Det finnes gode alternativer til konkurs! LEX Advokater kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner, for eksempel ved å oppnå konstruktiv dialog med kreditorer. Vi har mange års erfaring som bostyrere oppnevnt av tingretten og har inngående kjennskap til restrukturering og konkurs.

Hvilken organisasjonsform og struktur er best tilpasset den virksomhet som skal drives? Hvordan kan virksomheten finansieres gjennom lån, eller emisjon? Hvilken myndighet er lagt til den daglige ledelse, styre eller generalforsamling og hvordan må en spesifikk beslutning fattes for å være gyldig? Kan en beslutning medføre personlig ansvar for den eller de som handler på selskapets vegne? Dette er bare noen av de spørsmål som hører inn under selskapsretten.

LEX Advokater har gjennom årene gjennomført en lang rekke salg og kjøp av virksomheter, og arbeider kontinuerlig med transaksjoner. I samarbeid med øvrige rådgivere i Tollboden bistår vi deg gjennom hele prosessen; Fra verdivurdering, tilrettelegging for salg og utarbeidelse av kontrakter, til gjennomført handel.