Arbeidsrett

Hva kan en arbeidsgiver og en arbeidstaker inngå gyldig avtale om? Hvordan bør en arbeidsgiver gå frem ved nedbemanning eller omorganiseringer? Må en arbeidstaker finne seg i å bli flyttet til et nytt arbeidssted eller få nye arbeidsoppgaver? Hvordan bør varslingsreglene håndteres?

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom partene i arbeidslivet, i første rekke forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, men også forholdet til enkelte personer som ikke er part i en arbeidsavtale, for eksempel selvstendige oppdragstakere. I tillegg omfatter arbeidsretten forholdet til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Våre advokater bistår blant annet i forbindelse med oppsigelse, suspensjon og avskjed, ved endringsoppsigelse, permittering, nedbemanning, ved virksomhetsoverdragelse og ved varslinger.

Hvorfor få hjelp av advokat

I en rekke arbeidsrettslige situasjoner, for eksempel i forbindelse med arbeidsgivers oppsigelse, må visse prosedyrer og saksbehandlingsregler følges. Formelle feil kan medføre at oppsigelsen blir kjent ugyldig og at den ansatte tilkjennes erstatning. Vår erfaring er at det er lett å gjøre feil på arbeidsrettens område, og at feilene ofte vil kunne ha store konsekvenser. Arbeidsrettssaker krever generelt mye tid og ressurser, og bør om mulig unngås.

Vi anbefaler våre klienter å søke råd så tidlig som mulig for å få fortløpende veiledning og sikre at eventuelle prosesser blir håndtert riktig.

a