Erstatningsrett

Spørsmål om erstatning kan være krevende å forholde seg til. I mange tilfeller dreier det seg om utilsiktede hendelser, men det er likevel viktig å være sikker på at en får igjen verdiene en har krav på – eller at en ikke må betale mer enn det som er rimelig dersom en er erstatningspliktig. LEX advokater kan bistå i saker som handler om erstatning av tings økonomiske verdi eller verditap i form av for eksempel endring i arbeidsforhold. Vi arbeider ikke med personskade og pasientskadeerstatning.

Hva er erstatningsrett?

Erstatningsrett handler om rettigheter og plikter rundt økonomisk erstatning for påført tap eller skade. Erstatningsretten beskriver både krav, betingelser for erstatningsansvar og hvordan verdien av erstatningen skal regnes ut.

Vi skiller ofte mellom erstatning i og utenfor kontraktsforhold. Førstnevnte gjelder saker der noen har brutt en eller flere avtaler inngått i kontrakt, mens sistnevnte dreier seg om tilfeller der en skade har blitt påført med vilje eller i tilfeller der en har ansvar uten skyld.

Hvorfor få hjelp av advokat

Når en skal fremme erstatningskrav eller er erstatningspliktig, gjelder det å holde tunga rett i munnen. Selv om skyldspørsmål og erstatningsansvar i de fleste erstatningssaker kan synes selvfølgelige, finnes det tilfeller hvor den som er ansvarlig for skaden likevel ikke kan klandres eller kreves erstatning av.

Dette vil for eksempel være i saker der skadevolder lot skaden inntreffe i den hensikt å unngå personskade, eller i tilfeller hvor skadelidende har bidratt til skaden ved uventet og unaturlig opptreden og dermed selv står ansvarlig for å ha økt risikoen for ulykken til et høyere nivå enn normale omstendigheter ville tilsi.

Hos LEX Advokater møter du dyktige advokater med høy kunnskap og lang erfaring på feltet. Vi hjelper deg med å passe på at du mottar erstatningen du har krav på – eller at du ikke blir pålagt urimelig erstatningsansvar.

Vi arbeider ikke med personskade og pasientskadeerstatning, men bistår gjerne i saker som handler om erstatning av tings økonomiske verdi eller verditap i form av for eksempel endring i arbeidsforhold.

Kontakt oss for å se hva vi kan hjelpe deg med!

a