Restrukturering og konkurs

Det finnes gode alternativer til konkurs! LEX Advokater kan bistå bedrifter som er i økonomisk vanskelige situasjoner, for eksempel ved å oppnå konstruktiv dialog med kreditorer. Vi har mange års erfaring som bostyrere oppnevnt av tingretten og har inngående kjennskap til restrukturering og konkurs.

Hva innebærer tjenester rundt restrukturering og konkurs?

Når et selskap får økonomiske problemer og risikerer konkurs, byr det på flere typer utfordringer – både for selskapets ledelse og for kreditorene. I alle tilfeller er det sentralt at ledelsen i økonomisk utfordrende perioder har en klar oppfatning av hvilke regler som gjelder og hvilket handlingsrom som eksisterer.

Ledelsen har ofte et sterkt ønske om å redde selskapet fra konkurs, men risikerer da gjerne å bli stående som personlig ansvarlige dersom det for eksempel ikke blir satt i gang tiltak for bedring av egenkapital, skatteregler ikke blir overholdt og så videre. Unngår en å begjære oppbud når en ser at en ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan dette medføre alvorlige konsekvenser for selskapets styremedlemmer, daglig leder og andre. I verste fall kan en bli personlig ansvarlig og risikere straffeansvar.

Kreditorene må vurdere hvordan de kan unngå tap, for eksempel ved å forsøke og pantsikre krav. Det kan imidlertid ta tid å få etablert utleggspant, og den vil dessuten falle bort dersom selskapet går konkurs innen tre måneder etter at utleggspanten er etablert.

Uavhengig av situasjon, er det avgjørende å kjenne sine plikter, rettigheter og muligheter, og å ikke vente for lenge.

Hvorfor få hjelp av advokat

Ledelsen i et selskap er som oftest kjent med muligheten og plikten til å begjære oppbud når selskapet ikke lenger er i stand til å betale kreditorene. Ikke alle vet at det er mulig å unngå konkurs gjennom gjeldsforhandling – som kan gjennomføres ved enten en frivillig gjeldsordning eller en tvungen tvangsakkord.

I begge tilfeller er det selskapet som må begjære gjeldsforhandling overfor tingretten. Om tingretten tar begjæringen til følge, oppnevnes en gjeldsnemnd bestående av en advokat og representanter for kreditorene. Målet med både gjeldsforhandling og tvangsakkord er å komme frem til en ordning som muliggjør videre drift.

Både selskapet og kreditorene vil normalt være tjent med å finne en løsning gjennom gjeldsforhandling, fremfor at selskapet går konkurs.

Hos LEX Advokater hjelper vi selskaper og kreditorer i spørsmål knyttet til sviktende økonomi og konkurs. Vi veileder i spørsmål om styreansvar, handleplikt, oppbud, gjeldsforhandlinger, sikring av krav og alt annet som har med restrukturering eller konkurs av selskaper å gjøre.

Snakk med oss for å finne ut om konkurs virkelig er den beste løsningen – eller om selskapet kanskje likevel kan gå en annen fremtid i møte.

a